Enter Title
Đóng
T

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam qua các kỳ đại hội

HSV

 

Lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam

Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc nhằm chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Mỹ, chống "độc lập" giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho sinh viên, học sinh, đòi được học bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt)... Ngày 9-1-1950, Đoàn thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho gần 10.000 SVHS nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn, biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho SVHS học tập và trả tự do cho HSSV bị bắt. Bọn cảnh sát và lính lê dương đã đàn áp dã man đoàn biểu tình và giết hại anh Trần Văn Ơn, một thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HSSV. Thanh niên học sinh cả nước đều tổ chức bãi khóa phản đối địch khủng bố tàn sát học sinh Sài Gòn và làm lễ truy điệu anh Trần Văn Ơn. Run sợ trước khí thế đấu tranh sục sôi của nhân dân Sài Gòn, Thủ hiến Trần Văn Hữu đã hứa thỏa mãn các yêu sách: mở cửa các trường, trả tự do cho các học sinh bị bắt, nhận những công nhân bị sa thải vì đã bãi công để dự đám tang trò Ơn, cho phép ra lại những tờ báo đã bị đóng cửa vì đã loan tin các cuộc đấu tranh của quần chúng.

Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tại Việt Bắc đã quyết định chọn ngày 09/01 làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào sinh viên - học sinh và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh - sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu" (trích Hồ Chí Minh toàn tập) và chủ trương của Đảng để đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ học vấn cao cho đất nước là nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với học sinh - sinh viên nước ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Châu Á - là sự kiện trọng đại trong thế kỷ XX của dân tộc ta. Nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân trở thành người chủ thực sự của đất nước mình, đã nêu lên quyết tâm bảo vệ những thành quá cách mạng, giữ vững lời thề trong ngày Tuyên ngôn Độc lập: "Quyết tâm đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do" (trích Hồ Chí Minh toàn tập).  Học sinh - sinh viên nước ta vô cùng phấn khởi, tự hào trước thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã nêu cao tinh thần yêu nước, vừa tích cực học tập, vừa tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ và anh dũng đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi cứu quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ..." (trích Hồ Chí Minh toàn tập), cùng với nhân dân cả nước học sinh, sinh viên bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội rời về nông thôn, miền núi.

Phong trào học sinh - sinh viên phát triển ngày càng sâu rộng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Trước sự phát triển của phong trào học sinh - sinh viên Việt, ngày 15/6/1952 Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc đã phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam và Đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ học sinh - sinh viên lần thứ ba. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của phong trào. Học sinh - sinh viên Nam Bộ sau khi vượt qua vòng vây trùng điệp của kẻ thù để ra họp đã phản ánh sâu sắc tính thống nhất của phong trào học sinh - sinh viên nước ta dưới ngọn cờ của Đảng.

Cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước, học sinh, sinh viên Việt Nam đã có một phần đóng góp sức mình vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Từ tháng 7 - 1954, miền Bắc sạch bóng quân xâm lược và bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào tạm thời là vùng tập kết của quân đội Liên hiệp Pháp. Theo quy định của hiệp định Giơnevơ, sau hau năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước nhằm tiến tới thống nhất nước nhà. Nhưng trên thực tế, quá trình lịch sử không diễn ra như vậy do sự xâm lược của đế quốc Mỹ và hành động phản bội của bè lũ tay sai. Bối cảnh đặt ra cho tuổi trẻ mỗi miền đất nước những nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh đi lên chủ nghĩa xã hội.

Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Với sứ mệnh lịch sử cao cả trước hiện tình hình đất nước, hàng vạn học sinh, sinh viên cùng với hàng triệu thanh niên miền Bắc đã đi đầu, góp phần tích cực giải quyết hàng vạn nhiệm vụ đề ra.

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Đại hội lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội có 244 đại biểu chính thức và 255 đại biểu dự thính. Đại hội thống nhất các tổ chức sinh viên thành Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam và đề ra nhiệm vụ: đoàn kết mọi lực lượng sinh viên cùng với nhân dân cả nước đấu tranh cho hòa bình, độc lập và Thống nhất Tổ quốc. Đại hội đã thông qua bản Điều lệ, chương trình hành động và lời kêu gọi sinh viên toàn quốc của Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam, bầu BCH T.Ư Hội do đồng chí Nguyễn Quang Toàn là chủ tịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 07/5/1958 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được Bác Hồ đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ, đó là: phải gắn lý luận với thực hành, học tập kết hợp với lao động; học để xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân đất nước.Tham dự Đại hội có 228 đại biểu chính thức, 200 đại biểu dự thính. Đại hội đã bầu anh Lê Hùng Lâm làm Tổng thư ký T.Ư Hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/3/1962 tại trường Kinh tế - Tài chính (Xuân Hòa - Vĩnh Phúc). Có 500 đại biểu thay mặt cho hai vạn SV của 10 trường đại học, cao đẳng. Ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh thống nhất Tổ quốc, Đại hội còn đề cao nhiệm vụ phát triển quan hệ hữu nghị với sinh viên, thanh niên các nước trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân, bảo vệ hòa bình. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Quang làm Chủ tịch Hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam lần thứ IV đã họp trong hai ngày 6 - 7 /01/1970 tại Hà Nội. Đại hội đã ra nghị quyết đổi tên thành Hội Liên hiệp học sinh Đại học Việt Nam và nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của học sinh - sinh viên là: ra sức thi đua học tập tốt, xây dựng mục đích, động cơ và thái độ học tập đúng, xây dựng nề nếp học tập và rèn luyện tốt; Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò làm chủ của học sinh trong xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa; hăng hái tham gia vào lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết với đồng bào miền Nam, kiên quyết đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; tăng cường đoàn kết học sinh, sinh viên trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến dự, Thủ tướng căn dặn SVVN ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những người vừa "hồng" vừa "chuyên" như Bác Hồ đã dạy. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Huê là chủ tịch Hội.

Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ, Hội nghị đại biểu Hội SV toàn quốc (7/1985) quyết định đổi tên Hội liên hiệp SV Việt Nam thành Hội SV Việt Nam. Hội nghị lần này đã hiệp thương thông qua danh sách BCH Trung ương Hội gồm 49 uỷ viên do đồng chí Vũ Quốc Hùng, Bí thư T.Ư Đoàn làm chủ tịch Hội, đồng chí Hồ Đức Việt làm Tổng thư ký; năm 1988, đồng chí Hồ Đức Việt giữ trách nhiệm Chủ tịch Hội SV Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Sinh viên Việt Nam (22 - 23/ 11/1993) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam trong sinh viên và xã hội. Tham dự Đại hội có 255 đại biểu chính thức là những SV tiêu biểu của trên 100 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận những những đóng góp to lớn của thế hệ học sinh - sinh viên và tổ chức Hội trong sự nghiệp cách mạng của đất nước : "... sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng hay không chủ yếu do thanh niên hiện quyết định, trong đó sinh viên là bộ phận có vai trò quan trọng". Đại hội đã hiệp thương và cử ra BCH Trung ương Hội khoá V gồm 49 uỷ viên, đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam. Tại hội nghị BCH Trung ương Hội SV Việt Nam (mở rộng) lần thứ 6 (khoá V), đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam..

Sau Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V, ngày 08/2/1994, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào ngày 22 - 23/12/1998. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu thay mặt hơn 80 vạn SV cả nước. Đại hội đã thống nhất phương hướng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước đối với sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Với khẩu hiệu hành động "Sinh viên Việt Nam rèn đức, luyện tài vì tương lai tươi sáng" và 6 chương trình hành động cụ thể: giáo dục và rèn luyện của sinh viên; sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; sinh viên tham gia xây dựng môi trường giáo dục; sinh viên tích cực rèn luyện thể lực, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú và lành mạnh; sinh viên chung sức cùng cộng đồng và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp; đồng thời cũng giúp cho các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội hiểu, cảm thông, tin tưởng và có trách nhiệm hơn đối với sinh viên, tổ chức Hội Sinh viên. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã khẳng định: "SV là bộ phận trí tuệ và ưu tú trong các thế hệ thanh niên, là nơi kết tinh nhiều tài năng sáng tạo, là nguồn lao động có học vấn cao, có chuyên sâu và đại bộ phận SV sẽ trở thành người trí thức của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy lớp SV ngày nay là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ vô cùng quý giá của dân tộc ta" . Đại hội đã hiệp thương và cử BCH Trung ương Hội gồm 63 đồng chí, đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội. Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội SV lần thứ 7- khoá VI gồm 64 uỷ viên, đồng chí Bùi Đặng Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam.

Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của thế hệ học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ngày 29/12/1999, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày 29, 30 và 31/12/2003 và 01/01/2004. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu đánh giá biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ các mạng. Đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn: sinh viên "phải là một bộ phận của lực lượng đi đầu trong quá trình xây dựng xã hội học tập, góp sức đưa trình độ học vấn của thanh niên và nhân dân nước ta ngày càng lên cao ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng ...", "... sinh viên phải vững vàng, chẳng những tự mình đề kháng mà còn góp phần tuyên truyền, vận động, cùng các tầng lớp thanh niên và nhân dân kiên quyết đập tan mọi thủ đoạn phá hoại". "... Với vị trí là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam phải làm tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng – Chính quyền – Đoàn thể với sinh viên. Tổ chức Hội, nhất là cơ sở Hội phải được xây dựng mạnh, có đủ năng lực tập hợp sinh viên, làm người bạn gần gũi, đồng hành với sinh viên, vận đồng và hỗ trợ đắc lực cho sinh viên học tập, rèn luyện". "Hoạt động của Hội Sinh viên phải xuất phát từ lợi ích chính đáng, thiết thân của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên".

Đại hội đề ra mục tiêu của công tác Hội và phong trào SV nhiệm kỳ VII là: tích cực bồi dưỡng góp phần hình thành thế hệ SV mới thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức lối sống lành mạnh; có sức khỏe tốt; tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học, công nghệ; có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tụt hậu; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng tổ chức Hội SVVN vững mạnh góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khẩu lệnh hành động là "SVVN thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học công nghệ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ VIII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến 16-2 với sự tham dự của 850 đại biểu đại diện cho gần 2 triệu SV đang học tập ở 390 trường ĐH, CĐ trong nước và hàng ngàn SV, lưu HS đang học tập ở nước ngoài.


Tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam

User Rating:  / 0
PoorBest 

1. Vài nét về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Hội đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế.

 

2. Ngày truyền thống:

Ngày 9/1/1950 được lấy làm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.

 

3. Biểu trưng:

HSV4. Cơ cấu tổ chức:

Hội Sinh viên Việt Nam bao gồm:

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; Hội Sinh viên các Đại học khu vực, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện đào tạo hệ đại học, cao đẳng.

- Hội Sinh viên các trường được thành lập các đơn vị trực thuộc gồm các Liên Chi hội, Chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm công tác của sinh viên.

- Hội Sinh viên Việt Nam được thành lập trong sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

 

Hiện nay, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam có:

* 11 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố:

- Hội Sinh viên thành phố Hà Nội

- Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng.

- Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng.

- Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

- Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An.

- Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương.

- Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên

- Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên

- Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long

- Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ

* 05 Hội Sinh viên đại học quốc gia, Đại học khu vực:

- Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Hội Sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

- Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên.

- Hội Sinh viên Đại học Huế.

- Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng.

* 57 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc và các Hội Sinh viên cấp trường không trực thuộc.

* 03 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài:

- Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp.

- Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

- Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan.

* Tổng số hội viên là khoảng 700.000 người.

 

5. Mục đích, nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam:

Hội Sinh viên Việt Nam đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam với mục tiêu:

- Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm cụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

 

6. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại: 04.62631853, 62631857; Fax: 04.38263874;

Email:  twhoisinhvien@gmail.com

thi
HỌ TÊN ĐỊA CHỈ ĐIỀU KIỆN PHÒNG GIÁ TIỀN ĐÁNH GIÁ SỐ ĐIỆN THOẠI
Võ Thiên Lân 29A Củ Chi   MIỄN PHÍ 1-2 Thí sinh + phụ huynh 0583.831.102
Bác Nguyễn Thị Nhượng 39C Củ Chi   MIỄN PHÍ 3 người  - 1 phòng dư 0583.834.596
  đối diện khách sạn Khánh Hà      
Ngô Thiên Trang 52 Mai Xuân Thưởng   MIỄN PHÍ 5-10 cặp thí sinh 0905.686.887
Bác Tô Văn Chánh 29B Củ Chi   MIỄN PHÍ   0123.2856.098
hội trường của phường Vĩnh Hòa đường quảng đức   MIỄN PHÍ 100 ngừoi  
  41B Sao Biển 2 người - chỉ được ngủ vì có bệnh MIỄN PHÍ 1 phòng – 2 người 0995.633.259
Chị Vân 68 Nguyễn Biểu B2 ở tập trung, không phân riêng MIỄN PHÍ 4 người 0972.159.304
Chú Minh 30/52 tổ 24 Vĩnh Hải tự túc, không phục vụ ăn uống, điêu kiện tốt, đầy đủ MIỄN PHÍ 3 người/phòng 0126.668.5552 (chú Minh)
(những bạn ở nông trường cà phê Sông Hinh thì liên lạc chú Minh)
Cô Phương 53/31 Lê Thánh Tôn   Miễn phí 4 người(2 thí sinh nữ) 0905.858.583
Cô Phương 43/4 Lê Thánh Tôn(15p) -Máy quạt điện Miễn phí 3-5 người(nam) 0905.858.583
Hẻm đối diện trường TH Phương Sài -Không giường, mùng, mền, gối -CMND
2 Wc -Giấy báo dự thi(photo)
-Có bàn ghế  
Vũ Anh Vũ qua cầu Dứa, rẽ trái chạy 150m phòng tắm,nệm, quạt,sinh hoạt chung với gia đình miễn phí Trống 3 phòng 6-7 người/ phòng 935063563
Vĩnh Điềm Trung căn hộ 5412 CT6B Vĩnh Điềm Trung   miễn phí Giúp 1 thí sinh Lê Tuấn Anh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Vạn phú 905627589
Chú Minh 30/52 tổ 24 Vĩnh Hải tự túc, không phục vụ ăn uống, điêu kiện tốt, đầy đủ MIỄN PHÍ 3 người/phòng 0126.668.5552 (chú Minh)
(những bạn ở nông trường cà phê Sông Hinh thì liên lạc chú Minh)
 
Chị Vân 68 Nguyễn Biểu B2 ở tập trung, không phân riêng MIỄN PHÍ 4 người 0972.159.304
Chùa Phú Đức   2 hội trường gần bến xe phía bắc (20 người), 1 hội trường lớn gần Nguyễn Khuyến (30 người)     0905.047.474
(thầy Thích Tâm Hiền)
LIÊN HỆ BÊN CHÙA LONG SƠN
 
Ngô Thiên Trang 52 Mai Xuân Thưởng   MIỄN PHÍ 5-10 cặp thí sinh 0905.686.887
hội trường của phường Vĩnh Hòa đường quảng đức   MIỄN PHÍ 100 ngừoi  
Tịnh xá Ngọc Pháp 6 Hồng Lĩnh Nhà chùa Miễn phí chỗ ở, 60 người 583873582
Nếu muốn ăn chay có thể nói với nhà chùa để họ chuẩn bị (miễn phí) 905701900
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Số 38, đường Hồ Xuân Hương . Phòng có 1 giường và thiếu chiếu và gối cá nhân để cho 2 bạn nam và cả phụ huynh dùng ngủ . Miễn phí, điện nước đầy đủ . 1 phòng cho 2 bạn nam ở và kèm theo phụ huynh đi kèm. 988620213
. Bảo đảm vệ sinh . Phụ huynh mang chiếu và gối cá nhân phục vụ cho cá nhân
. Cho 2 bạn nam ở có kèm phụ huynh (người có tính cách đàng hoàng  
Lê Văn Thuận Chùa Giác Hải (Số 38 Lê Hồng Phong) . Phòng ở: phía sau chùa có phòng ngủ. Trong trường hợp phòng ngủ quá đông thì nhà chùa sẽ bối trí 1 phòng cho các bạn nam ngủ Miễn phí, ăn uống có thể ăn tại chùa hoặc tự túc. . Nam, nữ có thể ngủ riêng trong trường hợp phòng ngủ quá đông thì chùa sẽ sắp xếp cho các bạn nam ngủ 1 phòng riêng.  913460325
. Sáng thứ 3 chùa có tổ chức phát cơm từ thiện. . Điện, nước đầy đủ.
. Có 3 phòng tắm . Chiếu gối thí sinh và gia đình mang theo để phục vụ cho cá nhân
. Cho 60 bạn nam hoặc nữ có phụ huynh kèm theo  
Nguyễn Quang Phi Nhà văn hóa Tổ Dân Phố 1,2 Phước Toàn Đông (109 Đồng Nai) . Phòng ở: có 1 phòng và thí sinh và phụ huynh mang theo chiếu gối để phục vụ cá nhân. Miễn phí, ăn uống tự túc, tự quản. . 1 phòng nhưng giống như ngôi nhà tập trung các bạn nam lại cùng học hành trao đổi trong mùa thi. Căn nhà ấy có sức chứa 15 bạn nam bao gồm phụ huynh 982499036
. Có nhà vệ sinh
. Tối đa 15 bạn nam bao gồm có phụ huynh
Sư bà Huệ Như Ni Viện Diện Quang (Số 38B đường Lê Hồng Phong) . Có 1 phòng và nằm đất (thí sinh mang chiếu và gối càng tốt) . Miễn phí, ăn tại chùa 2 bữa, sáng ăn tự túc hoặc ăn tại chùa, ăn theo giờ, tự ăn, tự dọn dẹp sau khi ăn xong Nhận 30 bạn nữ bao gồm phụ huynh nữ 909118843
. 7 phòng vệ sinh
. Chỉ nhận 30 bạn nữ kèm theo là phụ huynh nữ.
. Tự dọn dẹp chỗ ở và tôn trọng nội quy của Ni Viện
Chú Tuấn  Nhà Văn Hóa số 18 Đường Hậu Giang. . Phòng ở rộng rãi, vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Miễn phí, ăn uống tự túc . Nhận 20 bạn nam nữ bao gồm phụ huynh 1213557225
. Nhận 20 bạn nam hoặc nữ có phụ huynh đi kèm
Bác Nguyễn Thị Nhượng 15/1 Quảng Đức – 2 nữ   phụ huynh nữ + nữ 0909.100.498
  tổ 4 Đông Bắc, Vĩnh Hà      
Cô Nha 13 Củ Chi hơi ồn (9-10h mới ngủ được) Kho 4 người/phòng 0166.559.0964
Cô Nga 35 Củ Chi Nam nữ riêng     0906.438.042
Cô Mai 29 Củ Chi     2 nữ (1 phụ huynh + thí sinh) 0905.229.086
Bác Chí hẻm 25/2 Củ Chi       0122.4454. 176
Cô Phương 53/31 Lý Thánh Tôn không có mền, chiếu gối, thí sinh tự coi nhà giúp Miễn phí 4 người(2 thí sinh nữ) 0905.858.583

Xem chi tiết Tại đây