Enter Title
Đóng
 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
-------------------------------------------------------------------------------------
 Khánh Hòa, ngày 26 tháng 08 năm 2017
 DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HSV TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2019
 
STT  Họ và tên  Khoa/Viện  Năm sinh
  
Nguyên quán  Dân tộc  Đảng/Đoàn  Chức vụ 
 Nam Nữ   Đảng viên Đoàn viên 
 1 Huỳnh Phương Duyên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
1987 Phú Yên Kinh    Chủ tịch HSV Trường
 2 Trương Trọng Danh  Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường   1991   Khánh Hòa Kinh  X   Phó CT HSV Trường
 3 Nguyễn Văn Duy Khoa Kỹ thuật Giao thông  1995    Thanh Hóa Kinh    X Phó CT HSV Trường
 4 Hoàng Trung Hiếu  Khoa Cơ khí  1995    Nghệ An  Kinh    Phó CT HSV Trường
 5 Bùi Mỹ Linh  Khoa Công nghệ Thông tin    1996  Khánh Hòa  Kinh    UV.BTK HSV Trường 
 6 Nguyễn Hoàng Phi Vũ Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường 1996    Khánh Hòa  Kinh    X UV.BTK HSV Trường
 7 Trần Thị Ánh Tuyết  Khoa Kinh tế   1996  DakLak Kinh    UV.BTK HSV Trường
 8 Huỳnh Phương Ngọc  Khoa Công nghệ Thông tin    1997  Khánh Hòa  Kinh    UV.BCH HSV Trường
 9  Lê Trần Ngọc Văn  Khoa Kế toán - Tài chính  1997    Khánh Hòa  Kinh    UV.BCH HSV Trường
 10 Lê Nhật Phi Khoa Kinh tế 1997   Khánh Hoà Kinh    UV.BCH HSV Trường
 11 Nguyễn Trần Ninh  Khoa Cơ khí  1997    Khánh Hòa  Kinh    UV.BCH HSV Trường 
 12  Ngô Thị Thu Hà  Viện Khai thác Thủy sản    1998  Quảng Nam  Kinh    X UV.BCH HSV Trường
 13 Nguyễn Phong Tình Khoa Điện - Điện tử   1998   Khánh Hòa  Kinh    UV.BCH HSV Trường 
 14 Đặng Thị Kim Thoa  Khoa Ngoại ngữ    1998  Bình Định Kinh   UV.BCH HSV Trường
 15 Trần Tấn Phước Khoa Xây Dựng 1997    Khánh Hòa Kinh   X UV.BCH HSV Trường
 16 Nguyễn Ngọc Tú Khoa Công nghệ Thực phẩm 1997   Đà Nẵng Kinh     UV.BCH HSV Trường 
 17  Trần Trọng Liêm Viện Nuôi trồng Thuỷ sản 1998   Bình Định Kinh    UV.BCH HSV Trường 
 18  Hồ Nguyễn Đan Thanh  Khoa Công nghệ Thực phẩm    1997  Khánh Hòa  Kinh   X UV.BCH HSV Trường
 19 Nguyễn Thị Kiều Linh Viện Nuôi trồng Thuỷ sản

  1998  Phú Yên Kinh   UV.BCH HSV Trường 
 20 Nguyễn Duy Hoà  Khoa Kĩ thuật Giao thông 1998    Khánh Hoà  Kinh   X UV.BCH HSV Trường
                   
 
TM.BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Chủ tịchHuỳnh Phương Duyên