Noi bo
Đóng
 Thư viện điện tử
 Email @ntu.edu.vn
 Lịch công tác tháng
 Hệ thống MSDN AA
 Văn bản quản lý

 Tài nguyên nội bộ
Danh bạ điện thoại

 Danh ba email
 
 Máy chủ FTP
  
UsersOnline
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Hội Sinh Viên
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 1

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Đang Online Đang Online:
  
Tin tức
Đóng

Hội thi "RUNG CHUÔNG VÀNG" lần 2 năm 2016

Ngày đăng: 15-01-2018 / Đăng bởi: Hội Sinh Viên
<p style="margin: 0in 0in 6.75pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>Tối ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 05 năm 2016, tại Nh&agrave; thi đấu &ndash; Trường đại học Nha Trang &nbsp;đ&atilde; diễn ra Hội thi &ldquo; Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; lần thứ 2 năm 2016. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện do Hội Sinh vi&ecirc;n Nh&agrave; trường tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 41 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam; 62 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng&nbsp;Điện Bi&ecirc;n Phủ, 126 năm ng&agrave;y sinh nhật B&aacute;c.</strong></span></p> <p style="margin-bottom: 6.75pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Về dự v&agrave; động vi&ecirc;n Hội thi c&oacute; đ/c Vương Đ&igrave;nh Ph&uacute;c - Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TNHH Long Sinh; đ/c Phạm B&igrave;nh Dương - Ủy vi&ecirc;n ban thư k&yacute; c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch HSV tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a; đ/c Tống Văn Toản - Trưởng ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n; đ/c &nbsp;Phạm Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đảng&nbsp;ủy; đ/c L&ecirc; C&ocirc;ng Lập - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường; đ/c Nguyễn Hữu Mạnh - Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường; Đ&agrave;i KTV, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng, ban, trung t&acirc;m; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; UVBCH Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n trường, đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của 100 th&iacute; sinh
dự thi v&agrave; rất nhiều c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n l&agrave; học sinh sinh vi&ecirc;n trong trường.</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt;"> </p> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7802.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />
</div> <span style="font-size: 12px;"><em> <div style="text-align: justify;"><em>100 th&iacute; sinh dự thi đ&ecirc;m chung kết</em></div> </em> </span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">
</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Trong ph&aacute;t biểu khai mạc Hội thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Mạnh - Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường nhấn mạnh: Hội thi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; diễn ra với mục đ&iacute;ch g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện, tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch, thể hiện t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ, sự s&aacute;ng tạo, l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i giờ học, tạo diễn đ&agrave;n giao lưu học hỏi; đồng thời ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực, chủ động, s&aacute;ng tạo cho học sinh, sinh vi&ecirc;n trong học tập v&agrave; trong c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội.</span></div> <div style="text-align: justify;"><img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7794.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />
</div> <em><span style="font-size: 12px;"> <div style="text-align: justify;"><em>Đ/c Nguyễn Hữu Mạnh ph&aacute;t biểu trong buổi lễ</em></div> </span></em> <p style="margin-bottom: 6.75pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tự tin - Quyết đo&aacute;n - Chiến thắng v&agrave; đậm chất thanh ni&ecirc;n l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; Hội thi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; hướng đến. Vẫn l&agrave; một cuộc thi kiến thức với h&igrave;nh thức đơn giản, th&iacute; sinh trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm v&agrave; những c&acirc;u hỏi mở, người trả lời đ&uacute;ng hết 20 c&acirc;u hỏi sẽ l&agrave; người rung được chu&ocirc;ng v&agrave;ng.&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 6.75pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">100 thí sinh tham dự Hội thi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; đã trải qua cuộc thi với sự b&igrave;nh tĩnh, tự tin, thể hiện t&agrave;i năng, kiến thức v&agrave; giải nhất chặng 1 của cuộc thi đ&atilde; thuộc về &nbsp;th&iacute; sinh Đỗ Nguyễn Tr&uacute;c Lam đến từ khoa Kinh Tế.</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n m&agrave; thầy c&ocirc; gi&aacute;o cũng đ&oacute;ng g&oacute;p 1 phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Hội thi. C&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o ai cũng h&aacute;o hức bước v&agrave;o phần thi cứu trợ.
<img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7852.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />
</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7861.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />
Kết th&uacute;c Hội thi, vẻ h&agrave;o hứng nhưng c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t tiếc nuối của những bạn sinh vi&ecirc;n chưa rung được chu&ocirc;ng vẫn c&ograve;n hiện r&otilde; tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt. M&ugrave;a &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; năm nay l&agrave; một m&ugrave;a&nbsp;thi gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, hứa hẹn những năm sau tiếng chu&ocirc;ng sẽ c&ograve;n ng&acirc;n xa hơn nữa dưới m&aacute;i trường Đại học Nha Trang.</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;<img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7866.jpg" style="width: 500px; height: 270px;" width="500" height="270" /></span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Một số h&igrave;nh ảnh đặc sắc của Hội thi:
<img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7740.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />


<img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7785.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />
</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7778.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/Portals/111/RUNG%20CHU%C3%94NG%20V%C3%80NG%202016/IMG_7758.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" width="500" height="300" />
</p>
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh