Text/HTML
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẬC ĐẠI HỌC (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 58 TRỞ ĐI)

I. Tổng quan

- Tổng số tín chỉ: 155 tín chỉ.
- Thời gian học tập: 4 năm.
- Năm 1, năm 2, năm 3: các kiến thức đại cương và cơ sở ngành.
- Năm 4: kiến thức chuyên ngành tự chọn theo hai hướng:

+ Công nghệ Phần mềm.
+ Mạng và Truyền thông.

II. Chương trình chi tiết


Download