Enter Title
Đóng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẬC ĐẠI HỌC


     (click vào tên môn học để tải xuống)

STT

TÊN HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Kiến thức chung

1

Những NL cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2

Những NL cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

5

Tin học cơ sở

6

Tiếng Anh 1

7

Tiếng Anh 2

8

Giáo dục thể chất 1: điền kinh (bắt buộc)

9

Giáo dục thể chất 2 (tự chọn)

10

Giáo dục thể chất 3 (tự chọn)

11

Giáo dục quốc phòng – an ninh 1

12

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2

II

Khoa học xã hội và nhân văn

II.1

Các học phần bắt buộc

13

Pháp luật đại cương

II.2

Các học phần tự chọn

14

Kế toán đại cương

15

Kinh tế học đại cương

16

Quản trị học

17

Kỹ năng giao tiếp

18

Thực hành văn bản tiếng Việt

III.

Toán và khoa học tự nhiên

III.1

Các học phần bắt buộc

19

Đại số tuyến tính

20

Giải tích

21

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

22

Vật lý đại cương A

23

Toán rời rạc

III.2

Các học phần tự chọn

24

Tối ưu hóa

25

Kỹ thuật điện

26

Kỹ thuật điện tử

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

I

Kiến thức cơ sở

I.1

Các học phần bắt buộc

27

Phương pháp nghiên cứu khoa học

28

Nhập môn lập trình

29

Kỹ thuật lập trình

30

Lập trình hướng đối tượng

31

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

32

Cơ sở dữ liệu

33

Kiến trúc máy tính

STT

TÊN HỌC PHẦN

34

Hệ điều hành

35

Kỹ thuật đồ họa

36

Mạng máy tính

37

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

I.2

Các học phần tự chọn

38

Thống kê máy tính

39

Phân tích thiết kế thuật toán

40

Lập trình hợp ngữ

41

Đồ họa ứng dụng

42

Xử lý ảnh

43

Lập trình cơ sở dữ liệu với C#

II.

Kiến thức ngành

II.1

Các học phần bắt buộc

44

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

45

Thiết kế và lập trình Web

46

Quản trị mạng

47

Trí tuệ nhân tạo

48

Hệ điều hành LINUX

49

Lập trình ứng dụng với Java

50

Thực tập ngành (6 tuần)

II.2

Các nhóm học phần tự chọn

 

Định hướng Công nghệ phần mềm

51

Công nghệ phần mềm

52

Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML

53

Quản lý dự án phần mềm

54

Mẫu thiết kế

55

Kiểm thử phần mềm

 

Định hướng Mạng máy tính

56

An toàn mạng

57

Thiết kế và cài đặt mạng

58

Lập trình mạng

59

Đánh giá hiệu năng mạng

60

Truyền thông đa phương tiện

 

Định hướng Hệ thống thông tin

61

Công nghệ XML và ứng dụng

62

Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

63

Khai phá dữ liệu

64

An toàn bảo mật hệ thống thông tin

65

Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến

 III

Đồ án TN hoặc tương đương

66

Hệ thống thông tin địa lý

67

Phát triển phần mềm nguồn mở

68

Thực tập tổng hợp (8 tuần)