Enter Title
Đóng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẬC CAO ĐẲNG


     (click vào tên môn học để tải xuống)

STT

TÊN HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Kiến thức chung

1

Những NL cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2

Những NL cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

5

Tin học cơ sở

6

Tiếng Anh 1

7

Tiếng Anh 2

8

Giáo dục thể chất: điền kinh (bắt buộc)

9

Giáo dục quốc phòng – an ninh

II

Khoa học xã hội và nhân văn

II.1

Các học phần bắt buộc

10

Pháp luật đại cương

II.2

Các học phần tự chọn

11

Kỹ năng giao tiếp

12

Thực hành văn bản tiếng Việt

III.

Toán và khoa học tự nhiên

III.1

Các học phần bắt buộc

13

Đại số tuyến tính

14

Giải tích

15

Toán rời rạc

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

I

Kiến thức cơ sở

I.1

Các học phần bắt buộc

16

Nhập môn lập trình

17

Kỹ thuật lập trình

18

Lập trình hướng đối tượng

19

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

20

Kiến trúc máy tính

STT

TÊN HỌC PHẦN

21

Hệ điều hành

I.2

Các học phần tự chọn

22

Lập trình hợp ngữ

23

Đồ họa ứng dụng

24

Lập trình cơ sở dữ liệu với C#

II.

Kiến thức ngành

II.1

Các học phần bắt buộc

25 Cơ sở dữ liệu

26

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

27
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
28 Mạng máy tính

29

Quản trị mạng

30

Hệ điều hành LINUX

31

Thiết kế và lập trình Web

32

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

33

Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)

II.2

Các nhóm học phần tự chọn

34

Công nghệ phần mềm

35

Kiểm thử phần mềm

36

An toàn mạng

37

Truyền thông đa phương tiện

38

Công nghệ XML và ứng dụng

39

Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến