Chuẩn đầu ra (KAS)
Đóng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 BẬC CAO ĐẲNG

1.  Giới thiệu

1.1  Tên ngành đào tạo:

-  Tiếng Việt:  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-  Tiếng Anh: INFORMATION TECHNOLOGY

1.2  Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

1.3  Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục cao đẳng Công nghệ thông tin cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2.  Nội dung chuẩn đầu ra

A. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

A1. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

A2. Có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật;

A3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

A4. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ;

A5. Có đủ sức khỏe để làm việc.

B. Kiến thức

B1. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

B2. Hiểu và vận dụng kiến thức Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;

B3. Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong những ngoại ngữ sau:

-  Ngôn ngữ Anh: TOEIC đạt 350 điểm hoặc tương đương;

-  Ngôn ngữ Pháp: DELF (A1) 75 điểm hoặc tương đương;

-  Ngôn ngữ Trung: SHK 130 điểm hoặc tương đương;

B4. Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;

B5. Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:

B5.1 Lập trình máy tính ; Các công cụ ứng dụng trong công tác văn phòng, kỹ thuật.

B5.2 Giải thuật và Cấu trúc dữ liệu.

B5.3 Kiến trúc máy tính và nguyên lý hoạt động.

B5.4 Phân tích - thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.

B5.5 Công nghệ Web.

B5.6 Mạng máy tính: nguyên lý hoạt động, thiết bị và cấu hình mạng.

B5.7 Quản trị mạng.

C. Kỹ năng

C1. Kỹ năng nghề nghiệp:

C1.1 Sử dụng thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình.

C1.2 Sử dụng tư duy giải thuật để phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong quá trình xây dựng phần mềm.

C1.3 Thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng.

C1.4 Phân tích và thiết kế CSDL quan hệ/ hướng đối tượng.

C1.5 Thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm có qui mô vừa và nhỏ, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.

C1.8 Đánh giá chi phí, chất lượng của phần mềm.

C1.9 Kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả.

C1.14 Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính.

C1.15 Sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công tác văn phòng, quảng cáo, thiết kế Web.


C2. Kỹ năng mềm:

C2.1 Làm việc độc lập.

C2.2 Làm việc theo nhóm và cộng đồng.

C2.3 Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong chuyên môn.

C2.4 Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

C2.5 Sử dụng CNTT và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

3.  Nơi làm việc:

Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

-  Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm CNTT

-  Các cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin.

-  Các cơ sở tư vấn xây dựng hệ thống thông tin, quản trị mạng

-  Các cơ sở truyền thông,

-  Các công ty thiết kế, sản xuất thiết bị công nghiệp số

4.  Các bộ tiêu chuẩn kiểm định và chương trình tham khảo

4.1  Các bộ tiêu chuẩn kiểm định:

• Chuẩn CDIO.

- Tên tổ chức xây dựng: Học viện kỹ thuật Massachusetts (MIT)

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.cdio.org

• Chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)

- Tên tổ chức xây dựng: 1998, Mạng lưới các trường đại học ASEAN

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.aun-sec.org

• Chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

- Tên tổ chức xây dựng: Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ Hoa Kỳ

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.abet.org

4.2  Các chương trình giáo dục:

 

• Chương trình ngành Công nghệ thông tin

- Tên tổ chức xây dựng: Học viện Bưu chính viễn thông

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://dtkhcn.ptit.edu.vn/index.php?/Chuan-dau-ra/

• Chương trình ngành Công nghệ thông tin

- Tên tổ chức xây dựng: Đại học Hoa sen

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: www.hoasen.edu.vn/sites/default/files/.../cong_nghe_thong_tin_r.doc

• Chương trình ngành Công nghệ thông tin

- Tên tổ chức xây dựng: Đại học Công nghệ thông tin

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.uit.edu.vn/uploadf/congkhaithongtin/ChuanDauRa.htm

• Chương trình ngành Công nghệ thông tin

- Tên tổ chức xây dựng: Đại học Khoa học tự nhiên (Tp HCM)

- Địa chỉ/tài liệu tham khảo: http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=62