Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Đóng
  
Liên hệ
Đóng
Địa chỉ: Tầng 2 nhà G6, Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại: (+84) 583-832074
Email: se@ntu.edu.vn
  
Giới thiệu
Đóng
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
  • Đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật phần mềm có phẩm chất chính trị vững vàng; có kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn của một chuyên viên trong lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm.
    Mục tiêu cụ thể của ngành là trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên lý của công nghệ phần mềm vào thực tế.
  • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và cung ứng các dịch vụ khoa học công nghệ.