Danh sách các học phần
Đóng
 STT Tên học phần  Số tín chỉ 
 01  Tin học cơ sở  2
 02  Thực hành tin học cơ sở  1
 03  Nhập môn lập trình  3
 04  Ngôn ngữ lập trình  2
 05  Kỹ thuật lập trình  3
 06  Lập trình hướng đối tượng  3
 07  Toán rời rạc  3
 08  Thiết kế Web  3
 09  Kỹ thuật đồ họa  3
 10  Xử lý ảnh  3
 11  Đồ họa ứng dụng  3
 12  Lập trình CSDL với C#  3
 13  Thiết kế và lập trình Web  3
 14  Công nghệ phần mềm  3
 15  Mẫu thiết kế  3
 16  Trí tuệ nhân tạo  3
 17  Quản lý dự án phần mềm  3
 18  Kiểm thử phần mềm  3
 19  Phát triển mã nguồn mở  3
 20  Design Pattern  3