DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
Đóng
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ E-MAIL
 1 Huỳnh Tuấn Anh   Giảng viên Thạc sĩ  anhht@ntu.edu.vn 
 2 Nguyễn Khắc Cường   Giảng viên NCS  cuongnk@ntu.edu.vn 
 3 Nguyễn Hữu Khôi   Giảng viên NCS khoinh@ntu.edu.vn 
 4 Hà Thị Thanh Ngà   Giảng viên Thạc sĩ  ngahtt@ntu.edu.vn 
 5 Đàm Khánh Hữu  Thể   Giảng viên NCS dk.huuthe@yahoo.com 
 6 Nguyễn Đức Thuần  Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ  thuan.inf@ntu.edu.vn 
 7 Phạm Thị Thu Thúy  Trưởng Khoa
Tiến sĩ  thuthuy@ntu.edu.vn
 8 Nguyễn Thủy Đoan Trang  Giảng viên Thạc sĩ  nguyenthuydoantrang@ntu.edu.vn
 9 Nguyễn Đình Hoàng Sơn  Giảng viên Thạc sĩ  sonndh@ntu.edu.vn