Danh mục
ĐóngBỘ MÔN: MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (ĐCHP)/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (ĐCCTHP)
Học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
------------------------------------------------------
 STT       Mã học phần        Tên học phần                                         ĐCHP            
 ĐC Chi tiết HP  
 1  NEC345  Hệ điều hành LINUX 57TH1, 57TH2
57TH1, 57TH2
 2  NEC255  An toàn mạng 57TCH 57CTH
 3  NEC221  Kiến trúc máy tính 59CTH1, 59CTH2
59CTH1, 59CTH2
 4  NEC321
 Kiến trúc máy tính
59TH1,59TH2, 59TH3
59TH1, 59TH2, 59TH3 
 5  NEC347
 Lập trình ứng dụng với Java
57TH1, 57TH2
57TH1, 57TH2 
 6  NEC329  Mạng máy tính
58TH1, 58TH2
58TH1, 58TH2
 7  NEC229  Mạng máy tính
58CTH 58CTH
 8  IT510  Nhận dạng và học máy  CNTT2017CH  CNTT2017CH
 9  IT508  Mạng nâng cao  CNTT2018CH  CNTT2018CH
 10  SOT328  Toán rời rạc
58TH1, 58TH2
58TH1, 58TH2