Danh mục
Đóng  
Chương trình giảng dạy các học phần (Học kỳ I, 2017-2018)
Đóng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (ĐCHP)/ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (ĐCCTHP)

Học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

------------------------------------------------------
 STT       Mã học phần        Tên học phần                                         ĐCHP            
 ĐC Chi tiết HP  
 1  NEC345  Hệ điều hành LINUX 57TH1, 57TH2
 57TH1, 57TH2
 2  NEC255  An toàn mạng 57TCH  57CTH
 3  NEC221  Kiến trúc máy tính 59CTH1, 59CTH2
 4  NEC321
 Kiến trúc máy tính
59TH1,59TH2, 59TH3
 
 5  NEC347
 Lập trình ứng dụng với Java
57TH1, 57TH2
 
 6  NEC329  Mạng máy tính
 58TH1, 58TH2
 
 7  NEC229  Mạng máy tính
 58CTH  
 8  SOT328  Toán rời rạc
 58TH1, 58TH2