TUYỂN DỤNG KCS CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Minimize

Tuyển dụng KS CBTS của CTy TNHH Hải Nam (5/2020) (Chi tiết)

Tuyển dụng nhân viên - Công ty TNHH MTV Trung Sơn Long An (Chi tiết - cập nhật 7/9/2019)

Tuyển dụng nhân viên - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia IDI (Chi tiết - Cập nhật 17/7/2019)

Tuyển dụng nhân viên - Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Miền Đông (Chi tiết - Cập nhật 16/6/2019)

Tuyển dụng nhân viên - Công ty cổ phần Thủy sản Trường Phát (Chi tiết - Cập nhật 6/6/2019)

Tuyển dụng KS CBTS - Công ty cổ phần Nha trang seafood F90 (Chi tiết - Cập nhật 5/6/2019)

Tuyển dụng công ty Cổ phần Nam Việt ( Chi tiết – Cập nhật ngày 23/5/2019)

Tuyển dụng Công ty KCS - Công ty Bá Hải Phú Yên (
Chi tiết - cập nhật 18/5/2019)

Tuyển dụng nhân viên - Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 4 (Chi tiết - cập nhật 18/5/2019)
 
Tuyển dụng nhân viên  - Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương (Chi tiết - cập nhật 18/5/2019)

Phỏng vấn tuyển dụng KCS - Công ty TNHH Hải Nam

Thông báo tuyển dụng KCS