Enter Title
Minimize
                                                                        Học kỳ I, năm học 2017-2018

1. DC chi tiet HP-TK Phân tích TN-58CNMT.pdf
2. DC chi tiet HP-Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi - 57 STH.pdf
3. DC chi tiet HP- Thuc Hanh Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi-57 STH.pdf
4. Đề cương chi tiết HP Nguyên liệu và Công nghệ sau thu hoạch - 57 CB.doc
5. Đề cương chi tiết học phần Thực hành Nguyên liệu và công nghệ sau thu hoạch - lớp 57CB.pdf
6. Đề cương chi tiết HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau quả củ hạt - 57 STH.doc
7. Đề cương chi tiết HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau quả, hạt - 57 STH.doc
8. Đề cương chi tiết HP GIET MO XU LY va BAO QUAN GIA SUC GIA CAM -56STH.pdf
9. Đề cương chi tiết HP Thực hành GIET MO,XU LY va BAO QUAN GIA SUC GIA CAM -56STH.pdf
10. De cuong chi tiết HP Thực tập ngành công nghệ sau thu hoạch - 56 STH.doc
11. Đề cương chi tiết HP Bao goi thuc pham 56 CNTP1,2,3, 57 CNTP, C.TP.docx
12. Đề cương chi tiết HP Bao goi thuc pham 56STH.docx
13.DC chi tiet HP CNSH trong BQ& CB TP.pdf
14.DC chi tiet HP UD CNSH TP.pdf

                                                                             Học kỳ II, năm học 2017-2018
1.DCCT HP Bao goi thuc pham - 58STH.docx
2.DCCT HP THUC HANH CUNG UNG NGUYEN LIEU THUY SAN-58CBTS.docx
3.DE CUONG CHI TIET HP THUC HANH THU HOACH, XU LY BAO QUAN THUY SAN -57STH.doc
4.DE CUONG chi tiet HP Vat ly thuc pham - 58STH.doc
5.DE CUONG CHI TI_T HP Công nghe san pham có nguon goc thuc vat - 57STH.doc
6.DE CUONG chi ti_t HP thuc hành Vat ly thuc pham - 58STH.doc
7.DE CUONG CHI TI_T HP Thuc hành công ngh_ s_n ph_m có nguon goc thuc vat - 57STH.doc
8.DC chi tiet HP-Thiet ke và Phân tích thí nghiem.pdf
9.DCCT HP Cung ung nguyên vat lieu thuy san - 58CNCB.pdf
10.DCCT HP Thuc hành Công ngh_ san ph_m có nguon goc dong vat - 56STH.pdf
11.DCCT HP -Sinh ly nông san và t_n th_t sau thu ho_ch - 58STH.pdf
12.DCCT HP Thu hoach, xu ly, bao quan thuy san - 57STH.pdf
13.DCCT HP Thuc tap chuyên ngành công nghe sau thu hoach - 57STH.pdf
14.De cuong chi ti_t HP Công ngh_ san pham có nguon goc dong vat - 56STH.pdf
                                                                           Học kỳ I, năm học 2018-2019
1. Đề cương chi tiết HP GIET MO XU LY va BAO QUAN GIA SUC GIA CAM -57STH.pdf
2. Đề cương chi tiết HP Thực hành GIET MO,XU LY va BAO QUAN GIA SUC GIA CAM -57STH.pdf
3. DC chi tiet HP-Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi - 58 STH.pdf
4. DC chi tiet HP- Thuc Hanh Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi-58 STH.pdf
5. ĐCCTHP Bao goi thuc pham 57.CNTP1,57.CNTP3, 57CNCB.docx
6. ĐCCTHP Bao goi thuc pham 57STH.docx
7. ĐCCTHP Bao goi thuc pham 58C.CNTP.docx
8. DC chi tiet HP-TK Phân tích TN. 58CNCB.doc
9.DC chi tiet HP-TK Phân tích TN. 58STH.doc
10.ĐE CUONG CTHP SINH VAT HAI NONG SAN -58STH.doc
11.Đề cương chi tiết HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau quả củ hạt - 58 STH.pdf
12.Đề cương chi tiết HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau củ quả, hạt - 58 STH.pdf
13.Đề cương chi tiết HP Thực tập ngành công nghệ sau thu hoạch - lớp 57STH.pdf
14.Đề cương chi tiết HP Thực hành GIET MO,XU LY va BAO QUAN GIA SUC GIA CAM -57STH.pdf
15.De cuong chi tiet HP CBNS 58KTNN .doc
16. De cuong chi tiet HP VLTP_lop 58.doc
17. De cuong chi tiet HP thuc hanh VLTP_lop 58.doc
18. ĐCCTHP THUC HANH CUNG ƯNG NGUYEN LIEU TS-58CBTS.docx

                                                                                      Học kỳ II, năm học 2018-2019
DC chi tiet HP-Thiết kế phân tích TN - 59 CNHH.pdf
ĐCCTHP Bao goi thuc pham 58 CNCB.pdf
ĐCCTHP Bao goi thuc pham 59STH.pdf
Đề cương chi tiết HP -Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch - 59STH.pdf
Đề cương chi tiết HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản - 58STH.pdf
Đề cương chi tiết HP XU LY va BAO QUAN GIA SUC GIA CAM -58STH.pdf
Đề cương chi tiết HP Thực hành XU LY va BAO QUAN THIT GIA SUC GIA CAM - 58STH.docx
DE CUONG CTHP THỰC HÀNH THU HOACH, XU LY BAO QUAN THUY SAN -58STH.doc
De cuong chi tiet HP Vật lý thực phẩm - Lớp 59STH.doc
De cuong chi tiet HP Thực hành Vật lý thực phẩm - Lớp 59STH.doc
ĐCCTHP Tận dụng phụ phẩm nông thủy sản - 57STH.pdf
                                                                                    Học kỳ I, năm học 2019-2020
1. Đề cương chi tiết HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau củ quả hạt - 59 STH.pdf
2. Đề cương chi tiết HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau củ quả, hạt - 59 STH.pdf
3. De cuong chi tiết HP Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật - 58STH.pdf
4. Đề cương chi tiết HP Thực hành Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật - 58STH.pdf
5. DE CUONG CTHP BAO QUAN SAN PHAM SAU THU HOACH-58NTTS-1.pdf
6. Đề cương chi tiết HP Thực tập ngành công nghệ sau thu hoạch - lớp 58STH.pdf
7. ĐCCTHP Bao goi thuc pham 58 CNTP-2.docx
8. ĐE CUONG CTHP SINH VAT HAI NONG SAN -59STH.doc
9. DE CUONG CTHP BAO QUAN SAN PHAM SAU THU HOACH- 58NTTS-2.docx
10. DE CUONG CTHP Thực hành CHE BIEN NONG SAN -58STH.docx
11.ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BAO GÓI THỰC PHẨM - 2019, LỚP 58TP3.doc
12. ĐC chi tiet HP-Thiết kế và Phân tích TN. 59 STH và 60CNMT.doc
13. DC chi tiet HP-Thiết kế thí nghiệm và Phân tích dữ liệu - 59 CNTP1 và 59 CBTS.doc
14.DC chi tiet HP- Thuc Hanh Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi.doc
15.DC chi tiet HP-Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi - 59 STH.docx
16.DC chi tiet HP-TK TN và Phân tích dữ liệu-59CNTP 2,3 .pdf
17.De cuong chi tiet HP CBNS 58CN STH.doc
18.De cuong chi tiet HP CBNS 59KTNN .doc
Học kỳ II, năm học 2019-2020
1.  DC chi tiet HP-Tận dụng phụ phẩm nông thủy sản 58STH.pdf
2. Đề cương chi tiết HP Vận hành và quản lý kho bảo quản sản phẩm sau thu hoạch - 58STH.pdf
3. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BAO GÓI THỰC PHẨM - 59CBTS.pdf
4. De cuong chi tiết HP Thuc tập chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch- 59STH.pdf
5. Đề cương chi tiết HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản -Lớp 59STH - học online.pdf
6.De cuong chi tiet HP Thuc hanh Thu hoach, xu ly, bao quan thuy san_ Lớp 59STH.pdf
7. DE CUONG CHI TIET HP XU LY VA BAO QUAN THIT GIA SUC GIA CAM - 59 STH.pdf
8.ĐCCTHP Xu ly, bao quan thit gia suc gia cam-59 STH.pdf
9.Đề cương chi tiết HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản -Lớp 59STH.pdf
10.Đề cương chi tiết HP-Thiết kế và Phân tích thí nghiệm - 60CNHH.pdf