Enter Title
Minimize
1.DCHP Thiet ke va phan tich TN.pdf
2. DCHP Thu hoach, xu ly, bao quan cac SP tu cay nhiet doi.pdf
3. DCHP Thuc hanh Thu hoach xu ly bao quan SP cay nhiet doi.pdf
4. Đề cương HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau quả củ hạt.pdf
5. Đề cương HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản rau quả củ hạt.pdf
6. Đề cương HP XỬ LÝ và BẢO QUẢN GIA SÚC GIA CẦM.pdf
7. DCHP thuc hanh XU LY va BAO QUAN THIT GIA SUC, GIA CAM.pdf
8. Chuong trinh HP Bao bi va bao goi thuc pham.pdf
9. DCHP-Bao goi thuc pham- Hệ cao đẳng.pdf
10. Đề cương HP Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch.pdf
11. De cuong Hp Vat ly thuc pham.pdf
12. De cuong Hp Thuc hanh Vat ly thuc pham.pdf
13. DE CUONG HOC PHAN SINH VAT HAI NONG SAN STH.pdf
14. Đề cương HP Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản.pdf
15. Đề cương HP Thực hành Thu hoạch, xử lý, bảo quản thủy sản.pdf
16 De cuong HP Che bien nong san - Ngành CNSTH.pdf
17. De cuong HP Thực hành Che bien nong san - Ngành CNSTH.pdf
18. De cuong HP Cong nghe che bien nong san - Ngành kinh tế nông nghiệp.pdf
19. De cuong HP Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vậ.pdf
20. De cuong HP Thực hành Công nghệ sản phẩm có nguồn gốc động vật.pdf
21. De cuong HP Thuc tập chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch.pdf
22. De cuong HP Thuc tập ngành công nghệ sau thu hoạch.pdf
23. DCHP Tan dung phu pham nong thuy san.pdf
24. Đề cương HP Đại cương về Công nghệ sau thu hoạch.pdf
25. Đề cương học phân tiếng anh chuyên ngành - CN sau thu hoạch.pdf
26. DCHP Công nghệ sinh học trong BQ và CB thực phẩm.pdf
27. DCHP UD CNSH TP.pdf
28. DE CUONG HP BẢO QUẢN SẢN PHẨM SAU THU HOACH .pdf
29. Thiet ke thi nghiem va phan tich du lieu - BM CN sau thu hoach.pdf
30. Phuong phap nghien cuu khoa hoc Nganh CN sau thu hoạch.pdf
31. Van hanh va quan ly kho bao quan san pham sau thu hoach - BM CN sau thu hoach.pdf