Enter Title
Minimize

Các bậc đào tạo của ngành công nghệ sau thu hoạch, Trường Đại học Nha Trang:

-          Đại học (130 tín chỉ - 4 năm đào tạo)

-          Cao học (46 tín chỉ - 1 năm đào tạo, 1 năm làm đồ án)

-          Tiến sỹ

Chương trình đào tạo ngành công nghệ sau thu hoạch cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Sinh viên, cao học viên được đào tạo toàn diện các lĩnh vực trong ngành công nghệ sau thu hoạch:

-          Công nghệ thu hoạch, xử lý và bảo quản nông - thuỷ sản sau thu hoạch.

-          Các giải pháp hạn chế tổn thất và đảm bảo chất lượng nông - thuỷ sản sau thu hoạch

-          Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nông - thuỷ sản.

-          Kiểm tra, đánh giá chất lượng nông - thuỷ sản.

-          Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản và chế biến nông - thuỷ sản.

-          Tư vấn công nghệ bảo quản và chế biến cho các doanh nghiệp nông - thuỷ sản.

-          Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch vào thực tế sản xuất.

-          Sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý

Sinh viên, cao học viên sau khi theo học ngành công nghệ sau thu hoạch tại Trường Đại học Nha Trang sẽ có năng lực làm việc tại doanh nghiệp thực phẩm; cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động có liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch, Chế biến, Quản lý chất lượng, Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.