Enter Title
Minimize

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là một trong những hoạt động quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội

Nội dung đăng ký "Đổi mới PP giảng dạy và đánh giá" của các bộ môn NH 2012-2013 như sau:

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm    

Bộ môn Công nghệ Chế biến Thủy sản

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch 

Bộ môn Đảm bảo chất lượng & ATTP

Bộ môn Hóa