Enter Title
Đóng

Tính đến cuối tháng 4/2014, đội ngũ CBVC của khoa CNTP gồm 59 người, trong đó có: 02 PGS, 20 TS, 08 NCS, 31 ThS, 2 HVCH và 5 KS/CN. Ngoài ra, khoa CNTP còn có 2 PGS và 3 TS thỉnh giảng đang làm việc tại Ban Giám hiệu và các đơn vị khác trong trường.

•         Tổng số                                               :           59

             (53 CBGD, 05 CBHDTH, 1 TK Khoa)

      •         Phó Giáo sư                                          :          02      

•         Tiến sĩ                                                  :           20

•         Thạc  sĩ                                                :           31

•         Giảng viên chính                                 :           12

•         Đang học Post-doc                             :           01 (Hàn Quốc)

•         Đang làm NCS                                    :           08 (04  ngoài nước)

•         Đang học cao học                               :           02 (1 ngoài nước)


 


TRƯỞNG KHOA
  PGS. TS. Vũ Ngọc Bội 

 

 PHÓ TRƯỞNG KHOA
 TS. Mai Thị Tuyết Nga

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Bộ môn Công nghệ Chế biến Thủy sản
Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch
Bộ môn Đảm bảo chất lượng & An toàn Thực phẩm
Bộ môn Hóa