Nguyễn Nam
Minimize
 
Minimize

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 03   tháng 12   năm 2019

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Nam                                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1980                      Nơi sinh: Khánh Hòa          

Quê quán:  Nghĩa Hưng, Nam Định                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                     Năm, nước nhận học vị: 2017

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên hướng dẫn thực hành

Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 58 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang                             

Điện thoại liên hệ:  0908795719  

Email: namn@ntu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thủy Sản Nha Trang

Ngành học: Động lực ô tô              

Nước đào tạo: Trong nước                                      Năm tốt nghiệp: 2004

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:  Kỹ thuật cơ khí         Năm cấp bằng: 2017

-         Tên luận án: Nghiên cứu phương pháp điều khiển cân bằng cho xe hai bánh tự cân bằng

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: đọc, viết

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2008 -2010

Bộ môn ô tô – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Nha Trang

Cán bộ HDTH

2011 đến nay

Bộ môn cơ điện tử – Khoa Cơ khí – Trường Đại học Nha Trang

Cán bộ HDTH

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Nghiên cứu thiết kê, chế tạo mô hình ô tô hybrid 2 chỗ ngồi phục vụ đào tạo kỹ sư ngành Cơ điện tử và kỹ thuật ô tô.

2012-2013

Cấp trường

Cộng tác viên

 

Xác nhận của cơ quan

………., ngày   03     tháng   12    năm 2019

Người khai kí tên