Enter Title
Minimize

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG                                             Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22-04-1984                                    Nơi sinh: Khánh Hòa               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                   Năm nhận học vị: 2014

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan công tác: Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc:08 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ: 0935 912 973        Email: chuongnt@ntu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Trường: Đại học Nha Trang                 Ngành: Động lực ô tô         Năm tốt nghiệp: 2007

2. Sau đại học

Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính            Năm cấp văn bằng: 2014        

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học kỹ thuật Liberec, Cộng hòa Séc

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

3/2015 – nay

Khoa Cơ khí, Đại học Nha Trang

Giảng viên phụ trách các môn:

- Lập trình hệ thống nhúng

- Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính

- Kỹ thuật rô bốt và đồ án

- Nhận dạng mẫu và xử lý ảnh

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lĩnh vực nghiên cứu

Nhận dạng giọng nói (Speech recognition, audio-visual speech recognition), xử lý ảnh (face tracking, face alignment), kỹ thuật rô bốt, tự động hóa

2. Đề tài đang quan tâm

Nhận dạng tiếng Việt, Nhận dạng khuôn mặt, ứng dụng công nghệ xử lý ảnh vào các dây chuyền sản xuất thực phẩm, máy tạo mẫu nhanh, các máy gia công cnc mini, thiết bị và hệ thống thông minh trong gia đình, lập trình điện thoại ứng dụng trong điều khiển từ xa.

3. Kỹ năng

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: Python, C#, C++, C, Matlab, Java,…

Phần mềm kỹ thuật sử dụng: Solidworks, Autocad, Proteus, …

Ngoại ngữ: tiếng Anh

4. Bài báo

1. N. T. Chuong and J. Chaloupka, 2013. Phoneme Set and Pronouncing Dictionary Creation for Large Vocabulary Continuous Speech Recognition of Vietnamese. in Text, Speech, and Dialogue, I. Habernal and V. Matoušek, Editors., Springer Berlin Heidelberg, 394-400.

2. N. T. Chuong and J. Chaloupka, 2013. Developing Text and Speech Databases for Speech Recognition of Vietnamese. in IDAACS 2013, Berlin, Germany.

3. N. T. Chuong and J. Chaloupka, 2013. Visual Feature Extraction for Isolated Word Visual Only Speech Recognition of Vietnamese. in TSP 2013, Rome, Italy,.

4. N. T. Chuong, 2011. Selection of sentence set for vietnamese audiovisual corpus design. in Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), 2011 IEEE 6th International Conference, 492-495.

5. N. T. Chuong and J. Chaloupka, 2009. Improvement of Constraint  in Active Appearance Model Fitting Algorithm and Its Application in Face Tracking. in Proc. of 9th International Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals, Spain.