Vũ Thị Nhài
Minimize
 
Minimize

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2019

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:     Vũ Thị Nhài                                   Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1988                Nơi sinh: Nam Định       

Quê quán: Nam trực, Nam Định                     Dân tộc: Kinh

Học vị: Thạc Sĩ                                                    Năm: 2013

Vị trí công tác:           Giảng viên 

Đơn vị công tác hiện tại :    Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ Khí, Đại học Nha Trang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Nguyễn Thị Định, Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa              

Điện thoại liên hệ:                                       DĐ: 0987966121

Email: nhaivt@ntu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học SPKT Nam Định

Ngành học:   Kỹ thuật điện 

Nước đào tạo:  Trong nước                              Năm tốt nghiệp: 2011

 2.     Sau đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Ngành học: Tự Động Hóa

Nước đào tạo: Trong nước                           Năm tốt nghiệp: 2013

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: đọc,dịch tiếng anh chuyên ngành

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh

2014 đến nay

Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Cơ khí, Trường ĐH Nha Trang

Giảng viên