Định hướng nghiên cứu
Minimize

- Hoàn thiện quy trình và thiết bị sản xuất chitin-chitosan.

- Thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất chả cá.

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phục vụ ngành nuôi trồng, chế biến và bảo quản thủy sản.

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cơ khí hóa nông nghiệp.

- Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng trong sản xuất bằng cách tối ưu hóa quá trình sản xuất và sử dụng hợp lý thiết bị.

- Nghiên cứu thiết kế - chế tạo các thiết bị mô hình phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Ứng dụng tin học trong thiết kế và chế tạo.

- Định hướng đa ngành, đa lĩnh vực trong trong nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy và thiết bị.