Trang tin chuyên môn
Đóng
Giới thiệu
Đóng
Đổi mới giảng day
Đóng

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Năm học : 2012 - 2013

Bộ môn: Cơ Điện tử        Khoa: Cơ khí

STT

Họ và tên giảng viên

Học hàm, học vị

Hoạt động đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện

1

Vũ Thăng Long

Thạc sỹ

 - Giảng dạy lồng ghép Tiếng Anh

- Sử dụng PPĐG kết quả học tập theo chương trình đào tạo học chế TC.

- Đánh giá kết quả học tập dựa trên chế tạo mô hình thực

PLC


Thiết kế mạch giao tiếp

52CKCD


TCD 53

Học kì I

2

Nguyễn Văn Định

Kỹ sư

- Tổ chức cho sinh viên thực tập thông qua cuộc thi giữa các nhóm sinh viên

 

Thực tập hệ thống chấp hành51CKCD

 

 

 Học kì I

3

Phạm Đình Trung

Tiến sĩ

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên quá trình.

-Cập nhật bài giảng "Kỹ thuật cảm biến"

Cảm biến

 TCD 53

 

Học kì I

4

Nguyễn Nam

Kỹ sư

- Chế tạo mô hình dạy học.

- Chỉnh sửa bài giảng "Thực hành Cảm biến"

Thực hành cảm biến

TCD53

 Học kì I