Trang tin chuyên môn
Đóng
Đào tạo
Đóng
Giới thiệu
Đóng
Tài liệu hoc tập
Đóng
                   

Chương trình giáo dục đại học Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.


Tài liệu
Đóng
               
      + Bài giảng
         - Điện tử công suất
         - Kỹ thuật lập trình nhúng
         - Solid Word


      + Bài tập + thực hành
         - Hình 3D

       + Tài liệu tham khảo
         - Ngôn ngữ C
         - Kỹ thuật ứng dụng VĐK