Tin tức
Đóng

MỘT SỐ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG CỦA KHOA TRONG NĂM HỌC MỚI

Ngày đăng: 13-02-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Theo Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 của Khoa, một số công việc quan trọng của Khoa trong năm học

MỘT SỐ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG CỦA KHOA TRONG NĂM HỌC MỚI

Nguyễn Văn Tường

Theo Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 của Khoa, một số công việc quan trọng của Khoa trong năm học như sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng: Vận động CBVC và SV thực hiện đúng các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Khoa, Nhà trường. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động do Trường phát động và xây dựng hoặc phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt để nêu gương trong Khoa, Nhà trường.

- Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng: Hoàn thiện chương trình đào tạo đại học các ngành do Khoa quản lý. Vận động CBGD thực hiện đổi mới giảng dạy, kiểm tra và đánh giá, cải tiến kiểm tra và đánh giá, tăng cường sinh hoạt học thuật. Xuất bản 3 tài liệu tham khảo.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục tìm kiếm các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ với các đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Phấn đấu có ít nhất 10 bài báo công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước hoặc hội thảo quốc gia, quốc tế. Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả NCKH phục vụ đào tạo. Hoàn thành 05 đề tài NCKH cấp cơ sở đúng hạn.

-  Công tác hợp tác đối ngoại, quảng bá: Tiếp tục khai thác mối quan hệ với Đại học Kỹ thuật Liberec, Viện Ngôn ngữ và Dự bị đại học Charles Praha. Triển khai hợp tác một số trường đại học, viện và doanh nghiệp về đào tạo và NCKH. Tiếp tục quảng bá ngành nghề để thu hút sinh viên.

- Công tác sinh viên: Duy trì và phát triển các câu lạc bộ chuyên môn trong Khoa. Đoàn khoa tổ chức các hoạt động phong trào phát triển kỹ năng, giáo dục văn hóa, thẩm mỹ cho sinh viên; tham gia hội thi văn nghệ và TDTT các cấp. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ học tập cho sinh viên.

- Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện tự quy hoạch chuyên môn nhằm đạt tiêu chuẩn chức danh GV, GVC và GVCC theo thông tư 36. Cố gắng có 01 giảng viên đạt chức danh phó giáo sư.

- Công tác nội chính; xây dựng cơ sở vật chất

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn  về con người và tài sản trong Khoa. Phát triển trang web của Khoa. Xây dựng các dự án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và phục vụ nghiên cứu khoa học.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh