Nghiên cứu khoa học Bộ môn Điện tử - Tự động
Đóng

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1.   ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

TÁC GIẢ

TÊN CÔNG TRÌNH

NHÓM CÔNG TRÌNH

NĂM HOÀN THÀNH

1

Trần Tiến Phức

Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời cho lồng bè nuôi thủy sản trên biển tại trạm Vũng Ngán của Khoa nuôi trồng thủy sản

Đề tài NCKH, Mã số TR2013-13-02

2014

2

Trần Tiến Phức

Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam

Đề tài NCKH cấp tỉnh

2016

3

Nhữ Khải Hoàn

Thiết kế hệ thống thí nghiệm thực hành vi điều khiển PIC và dsPIC.

Đề tài NCKH cấp cơ sở

2013

4

Nhữ Khải Hoàn

Khảo sát thực trang quản lý chất lượng thủy sản, tiêu thụ năng lượng và việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong chuỗi cung ứng lạnh/đông thủy sản.

Đề tài nhánh cấp Nhà nước

2016

5

Nhữ Khải Hoàn

Nghiên cứu thiết kế mô hình thực hành, thí nghiệm hệ thống năng lượng điện mặt trời.

Đề tài NCKH cấp cơ sở

2016


2.     BÀI BÁO KHOA HỌC

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI BÁO

TẠP CHÍ/HỘI THẢO KH

NĂM CÔNG BỐ

1

Trần Tiến Phức

Dùng điện mặt trời đề chiếu sáng bằng LED ở Nha trang

Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, số 2-2011, trang 65-70

2011

2

Trần Tiến Phức

Nghiên cứu cải tiến máy dò cá dùng một tần số sang hai tần số sóng siêu âm nhằm nâng cao sản lượng khai thác thủy sản

Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản, Số 3 -2013

2013

3

Trần Tiến Phức

Nghiên cứu chế tạo tiêu radar phản xạ góc dạng lưới kiểu gấp ứng dụng cho tàu đánh cá

Hội nghị toàn quốc về vật lý kỹ thuật và ứng dụng lần thứ III

2015

4

Trần Tiến Phức

Nghiên cứu, thiết kế và phát triển một cấu hình sử dụng điện Mặt Trời hiệu quả cho tàu khai thác hải sản xa bờ

Hội nghị toàn quốc về Quang học Quang phổ lần thứ 9

2016

5

Nhữ Khải Hoàn

Thiết kế KIT điều khiển DSPIC33/PIC32 dùng trong nghiên cứu thực hành phát triển các hệ truyền động điện

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản.

2013

6

Nhữ Khải Hoàn

Nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới

Tạp chí KHCN GTVT TP. Hồ Chí Minh

2014

7

Nguyen Van Han, Dong-Min Kim, Goo-Rak Kwon, and Jae-Young Pyun

Clutter Reduction on Impulse Ultra Wide Band Radar Signal

ITC-CSCC 2013, 1st – 3rd July, 2013, Yeosu, Korea

2013

8

Nguyen Van Han, and Jae-Young Pyun

Improved Target Detection for Moving Object in IR-UWB Radar

International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), 12th – 14th, Feb, 2014, Hochiminh City, Vietnam

2014

9

Nguyen V. –H; Pyun J.-Y

Location Detection and Tracking of Moving Targets by a 2 D IR UWB Radar System

Sensors 2015, 15, 6740-6762

2015

10

Nguyen Van Han, Dibash Basukala, Goo-Rak Kwon and Jae-Young Pyun

An Advanced Wartershed Algorithm for Image Segmentation

International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC 2016), p.395-399, 27th -30th Jan., 2016, Danang, Vietnam

2016