Đóng


HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ HỘI NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ NĂM 2017

Applications of Fishery by Electrical and Electronics Technology: AFEET 2017
Danh mục
Đóng

Thông báo

Ban tổ chức

Tải xuống

Thông báo
Đóng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: 10/TBKĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 5 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo

Kính gửi: - CBVC Khoa Điện – Điện tử                                   

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017 của Khoa Điện – Điện tử;

Căn cứ thông báo số 500/TB-ĐHNT về việc tổ chức hội thảo hằng năm và kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Khoa Điện – Điện tử sẽ tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo năm 2017. Cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 30/5/2017 (thứ 3)

Địa điểm: Văn phòng khoa Điện – Điện tử

Nội dung: Các tác giả có thể đề cập ít nhất một trong số các chủ đề sau:

-    Vận dụng cải tiến cách thức tổ chức dạy học, phương thức tổ chức và đánh giá.

-    Phát triển chương trình đào tạo, chương trình học phần, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.

-    Ứng dụng nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng dạy và học.

-    Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy.

-    Nâng cao chất lượng hoạt động học tập và động cơ thái độ của người học.

-    Phát triển, ứng dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học.

-    Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Cách thức tham dự: Các thầy cô giáo trong Khoa viết bài theo mẫu đính kèm và gửi về cho thư ký hội nghị (thầy Nguyễn Văn Hân, email: hannv@ntu.edu.vn). Hạn cuối nhận bài là ngày 23 tháng 5 năm 2017. Sau khi phản biện, bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội nghị

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu VPK.

PHỤ TRÁCH KHOA

(đã ký)

Nhữ Khải Hoàn

=====================================================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: 11/TBKĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 5  tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa

Kính gửi: - CBVC Khoa Điện – Điện tử

                                   

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để giảng viên, các nhà khoa học công bố, chia sẻ những công trình khoa học mới.

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017 của Khoa Điện – Điện tử.

Khoa Điện – Điện tử tổ chức Hội thảo khoa học năm 2017. Cụ thể như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 30/5/2017 (thứ 3)

Chủ đề của hội thảo: Ứng dụng công nghệ điện – điện tử trong nghề cá (Applications of Fishery by Electrical and Electronics Technology: AFEET)

Cách thức tham dự: Các thầy cô giáo trong Khoa viết bài theo mẫu đính kèm và gửi về cho thư ký hội nghị (thầy Nguyễn Văn Hân, email: hannv@ntu.edu.vn). Hạn cuối nhận bài là ngày 23 tháng 5 năm 2017. Sau khi phản biện, bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội thảo và Website hội nghị.

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu VPK.

PHỤ TRÁCH KHOA

(đã ký)

Nhữ Khải HoànTải xuống mẫu bản thảo tại đây Download