Bộ văn bản quản lý đào tạo
Đóng
Bộ văn bản quản lý đào tạo tập hợp tất cả các Quy định hiện hành liên quan đến công tác đào tạo các bậc đào tạo đại học và sau đại học; hệ đào tạo chính quy và phi chính quy trong trường Đại học Nha Trang. 

Bộ văn bản quản lý đào tạo xem tại đây

Phụ lục 1: Đơn xin nhập học

Phuc lục 2: Đơn xin chuyển chương trình học

Phụ lục 3: Phiếu chấm điểm tốt nghiệp