Giới thiệu
Đóng
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Soạn                   Năm sinh: 1962

Chức vụ: Trưởng bộ môn                               
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện

Địa chỉ: 17-Nguyễn Biểu B2-Vĩnh Hải, Tp Nha Trang, Việt Nam 

Điện thoại : 058. 834112 - 0906536038

Điện thoại cơ quan: 058.831149-155