Danh sách học phần
Minimize


DANH SÁCH HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN LÝ

TT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

SSH318

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

ThS. Trần Thị Việt Hoài

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Đinh Thị Sen

2

SSH313

Pháp luật đại cương

ThS. Nguyễn Thị Lan

ThS. Lê Hoàng Phương Thủy

ThS. Lê Việt Phương (kiêm nhiệm)

3

SSH316

Tâm lý học đại cương

ThS. Đinh Thị Sen

4

SSH320

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

ThS. Lê Hoàng Phương Thủy

ThS. Nguyễn Thị Lan

ThS. Lê Việt Phương (kiêm nhiệm)

5

SSH325

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Nguyễn Thị Lan

ThS. Lê Việt Phương (kiêm nhiệm)

6

SSH321

Cơ sở văn hóa Việt Nam

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

7

SSH319

Lịch sử văn minh thế giới

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Trần Thị Việt Hoài

8

FLS329

Dẫn luận Ngôn ngữ học

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

9

Ngôn ngữ học đối chiếu

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

10

SSH317

Nhập môn hành chính nhà nước

ThS. Đinh Thị Sen

ThS. Trần Thị Việt Hoài

11

Luật xây dựng

ThS. Lê Việt Phương (kiêm nhiệm)

12

SSH223

Kỹ năng làm việc nhóm

ThS. Trần Thị Việt Hoài

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Đinh Thị Sen

13

SSH214

Kỹ năng giao tiếp

ThS. Trần Thị Việt Hoài

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Đinh Thị Sen