Danh sách giảng viên
Minimize

NHÂN SỰ BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Các học phần giảng dạy

1

Lê Thị Thanh Ngà

Thạc sỹ

Q.Trưởng BM

1. Ngôn ngữ học đối chiếu.

2. Dẫn luận Ngôn ngữ học.

3. Cơ sở văn hóa Việt Nam.

4. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra QĐ.

2

Trần Thị Việt Hoài

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Nhập môn hành chính nhà nước.

2. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3. Lịch sử văn minh thế giới.

3

Huỳnh Phương Duyên

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

2. Cơ sở văn hóa Việt Nam.

3. K ỹ thuật soạn thảo văn bản.

4

Nguyễn Thị Lan

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Pháp luật đại cương.

2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra QĐ.

5

Đinh Thị Sen

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Tâm lý học đại cương.

2. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3. Nhập môn hành chính nhà nước.

6

Lê Hoàng Phương Thủy

Thạc sỹ

Giảng viên

1. Pháp luật đại cương.

2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản.

3. Nhập môn hành chính nhà nước.

7

Lê Việt Phương

Thạc sỹ

CB kiêm nhiệm

1. Pháp luật đại cương.

2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản.

3. Luật xây dựng.

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra QĐ.