Enter Title
Minimize

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ MÔN
1. Chủ đề/tên hội thảo: “XÂY DỰNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, GIAO DỊCH CỦA CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

2. Mục đích hội thảo: Hội thảo là nơi để các nhà giáo, nhà khoa học lĩnh vực KHXHNV công bố những nghiên cứu về thực trạng hiểu biết của sinh viên và nhân viên trong các cơ quan, doanh nghiệp về soạn thảo văn bản; đề xuất xây dựng các chủ đề của môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản nhằm nâng cao kỹ năng cho sinh viên, đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành, giao dịch của cơ quan, doanh nghiệp, không phải “đào tạo lại” khi tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp. Thông qua hội thảo để trao đổi, thống nhất kiến nghị hoàn thiện đề cương môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản làm cơ sở xây dựng tài liệu tham khảo, bài giảng và hệ thống các bài tập thực hành.
3. Thời gian tổ chức: 14g30 ngày 09/09/2016
 4. Địa điểm: Văn phòng bộ môn (G2).
Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các em sinh viên quan tâm tới dự.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO