Nhân sự Bộ môn Lý luận Chính trị
Minimize
NHÂN SỰ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo
Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học NhaTrang.

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Chuyên  môn GD

1 Nguyễn Hữu Tâm

Tiến sĩ

 

 

Trưởng BM 1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử Triết học.
4. Logic học đại cương.
5. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
6. Triết học cao học.
2 Trần Trọng Đạo

Tiến sĩ

Trưởng khoa 1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
3 Ngô Văn An

Thạc sỹ

 

 

Phó Trưởng khoa

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử Triết học.
4. Logic học đại cương.
5. Triết học cao học.
4

Tô Thị Hiền Vinh

Tiến sĩ

 

 

 

Giảng viên chính

 

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
3. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
4. Lịch sử các học thuyết kinh tế.

 

 

5  Phạm Thị Châu Hồng

Tiến sĩ

Giảng viên

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử Triết học.

6 Trương Thị Xuân

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
7 Đỗ Văn Đạo

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế.
8 Nguyễn Văn Hạnh

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Lịch sử Triết học.
3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
4. Đường lối CM của Đảng CSVN.
9 Vũ Thị Bích Hạnh

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Đường lối CM của Đảng CSVN.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.
3. Lịch sử các học thuyết kinh tế.
10 Trịnh Công Tráng

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Lịch sử Triết học.
3. Đường lối CM của Đảng CSVN.
11 Trần Thị Tân

Thạc sỹ

Giảng viên

 

 

1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Lịch sử Triết học.
3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh.
4. Logic học đại cương.
 12 Phạm Quang Huy

 Thạc sỹ

 CB kiêm nhiệm

 1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1.
2. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.