Đề cương chi tiết học phần 2018 - 2019
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HK II NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam _ TS. Trần Viết Thiện.

2. Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam _  ThS. Trần Thị Thanh Huyền.

3. Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam _ ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga. 

4. Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam _  ThS. Nguyễn Thị Bé.

5. Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam _  ThS. Dương Thị Thanh Huyền.

6. Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới _ ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng.

7. Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới _ ThS. Dương Thị Thanh Huyền.

8. Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới _ ThS. Nguyễn Văn Tuấn.

9. Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương _ ThS. Ngô Thế Lâm.

10. Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương _ ThS. Đinh Thị Sen.

11. Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương _ ThS. Từ Thị Hường.

12. Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm _ ThS. Trần Thị Việt Hoài.

13. Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng làm việc nhóm _ ThS. Huỳnh Phương Duyên.

14. Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định _ ThS. Lê Thị Thanh Ngà.

15. Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định _ Lê Văn Hảo.

16. Đề cương chi tiết học phần Ngôn ngữ học đối chiếu _ ThS. Lê Thị Thanh Ngà.

17. Đề cương chi tiết học phần Dẫn luận ngôn ngữ học _ ThS. Lê Thị Thanh Ngà.