Enter Title
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH GD HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

Bộ môn: KHXH&NV

Giảng viên: Lê Việt Phương

1

Kỹ năng giải quyết vấn đề

7KD1, 7KD2, 7KT1, 7KT2

Download

Giảng viên: Lê Thị Thanh Ngà

1

Kỹ năng giao tiếp

7C.XD, 7C.XD, 7KT1,

6KTTT, 6KTTT, 7KT2

Download

2

Thực hành văn bản tiếng Việt

7KT2, 7NNA12,  7NNA34,

7NT1, 7QLT1, 7QLT2, 7TP1,

7TP2, 7TP3, 7KT1

Download

Giảng viên: Nguyễn Thị Lan

1

Pháp luật ĐC

57CDT

Download

2

Kỹ năng giải quyết vấn đề

7TM1, 7TM1, 7TTQL, 7TC

Download

Giảng viên: Trần Thị Việt Hoài

1

Kỹ năng giao tiếp

7C.DT, 7C.NT, 7C.NT,

7CTM, 7CTM, 7XD1, 7XD2

Download

2

Kỹ năng làm việc nhóm

7TM1, 7TM2, 7TTQL

Download

Giảng viên: Đinh Thị Sen

1

Nhập môn Hành chính NN

7KD2

Download

2

Kỹ năng giao tiếp

7DDT, 7CKCT

Download

3

Tâm lý học ĐC

7C.KD1; 7KTNN; 7TC

Download

Giảng viên: Lê Hoàng Phương Thủy

1

Pháp luật ĐC

7C.KT1, 7C.KT2,

7QLNL, 7QLT1, 7QLT2

Download

Giảng viên: Huỳnh Phương Duyên

1

Kỹ năng làm việc nhóm

7C.KD1, 7C.KD2, 7DL1,

7DL2, 7KT1, 7KT2

Download

Giảng viên: Dương Thị Thanh Huyền (mời giảng)

1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

7KTNN, 7TM1, 7TM2, 7NNA12, 7NNA3,4

Download