Chương trình học phần KHXHNV
Đóng

STT

CHƯƠNG TRÌNH

 HỌC PHẦN

Ghi chú

1

Pháp luật đại cương

Tất cả các ngành

2

Kỹ năng giải quyết vấn đề 

Học phần tự chọn

3

Kỹ năng làm việc nhóm

Học phần tự chọn

4

Thực hành văn bản tiếng Việt

Ngành Kinh tế và Ngôn ngữ Anh

5

Lịch sử VMTG

Ngành ngôn ngữ Anh

6

Cơ sở văn hóa VN

Ngành ngôn ngữ Anh
Kinh tế du lịch

7

Kỹ năng giao tiếp

8

Nhập môn hành chính nhà nước

Ngành kinh tế

9

Dẫn luận ngôn ngữ

Ngành ngôn ngữ Anh

10

Ngôn ngữ học đối chiếu

Ngành ngôn ngữ Anh

11

Tâm lý học đại cương

Ngành Kinh tế