Enter Title
Đóng

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN KHXH&NV

 

THÔNG BÁO

SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 10/2016

Lần 1: Thời gian: 9g00 ngày 01/10/2016                                   Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Các báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Lê Thị Thanh Ngà

Báo cáo kết quả xây dựng đề cương học phần môn học mới: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

Nguyễn Thị Lan

Báo cáo kết quả xây dựng đề cương học phần môn học mới: Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

Huỳnh Phương Duyên

Báo cáo kết quả cập nhật đề cương học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam

Lần 2: Thời gian: : 9g00 ngày 02/10/2016         Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Lê Thị Thanh Ngà

Báo cáo kết quả cập nhật đề cương các học phần môn học: Dẫn luận ngôn ngữ; Ngôn ngữ học đối chiếu

2

Nguyễn Thị Lan

Báo cáo kết quả cập nhật đề cương các học phần môn học: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

3

Lê Hoàng Phương Thủy

Báo cáo kết quả cập nhật đề cương học phần: Pháp luật đại cương

Lần 3: Thời gian: : 15g00 ngày 02/10/2016                  Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Trần Thị Việt Hoài

Báo cáo cập nhật đề cương môn học: Nhập môn Hành chính Nhà nước

2

Đinh Thị Sen

Báo cáo cập nhật đề cương môn học: Tâm lý học đại cương

3

Lê Thị Thanh Ngà

Báo cáo cập nhật đề cương môn học: Lịch sử văn minh thế giới.

            Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự và trao đổi học thuật.

                                                                                               

Khánh Hòa, Ngày 25 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                 PTBM

 

                                                                                                            Lê Việt Phương