Enter Title
Đóng

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN KHXH&NV

THÔNG BÁO

SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 2/2016

Lần 1: Thời gian: 15g00 ngày 24/02/2016                    Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Các báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Lan

Báo cáo Luật ban hành văn bản QPPL và nội dung liên quan cần cập nhật trong bài giảng;

2

Lê Hoàng Phương Thủy

Báo cáo nội dung về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nội dung liên quan cần cập nhật trong bài giảng.

Lần 2: Thời gian: 8g00 ngày 27/02/2016                       Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Lan

Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật BHXH năm 2014 và NQ của QH về việc nhận trợ cấp BHXH một lần và nội dung liên quan cần cập nhật trong bài giảng;

2

Lê Hoàng Phương Thủy

Báo cáo nội dung về Luật Tổ chức Chính phủ và nội dung liên quan cần cập nhật trong bài giảng.

            Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự và trao đổi học thuật.

                                                                                                            PTBM

  

                                                                                                            Lê Việt Phương