Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Lịch trình giảng dạy học phần năm học 2016 - 2017
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017


1. CHƯƠNG TRÌNH GDHP MÔN TT HỒ CHÍ MINH 
CTGDHP TTHCM HOC KY II, NAM HOC 2016- 2017_NGUYEN VAN HANH.doc
                                                             CTGDHP TTHCM HOC KY I, NAM HOC 2016 - 2017_TRAN TRONG DAO.doc


2. CHƯƠNG TRÌNH HP VÀ GDHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

CTGDHP_Đuong_loi ( Cô Xuân).doc
CTGDHP_Đuong_loi ( Thầy Tráng).doc