Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Nhân sự Bộ môn Lý luận Chính trị
Đóng
NHÂN SỰ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo
Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học NhaTrang.Stt

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

Chuyên  môn GD

1

Tô Thị Hiền Vinh

T.S

Trưởng BM

1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh

3. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

4. Lịch sử học thuyết kinh tế

2

Trần Trọng Đạo

T.S

Q. Trưởng khoa

1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh

3

Phạm quang huy

Th.s

CB kiêm nhiệm

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

4

Nguyễn Hữu Tâm

Th.s

Giảng viên

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

3. Lịch sử Triết học

4. Logic học

5. Tư  tưởng Hồ Chí Minh

5

Trương Thị Xuân

Th.s

Giảng viên

1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh

6

Đỗ Văn Đạo

Th.s

PCT. CĐ

1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

3. Lịch sử học thuyết kinh tế

7

Ngô Văn An

Th.s

CT. CĐ

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

3. Lịch sử Triết học

4. Logic học

8

Trần Thị Lệ Hằng

Th.s

Giảng viên

1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

3. Lịch sử học thuyết kinh tế

9

Phạm Thị Châu Hồng

Th.s

Giảng viên

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

3. Lịch sử Triết học

10

Nguyễn Văn Hạnh

Th.s

Giảng viên

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2. Lịch sử Triết học

3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh
4. Đường lối CM của Đảng CSVN

11

Vũ Thị Bích Hạnh

Th.s

Giảng viên

1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2

3. Lịch sử học thuyết kinh tế

12

Trịnh Công Tráng

Th.s

Giảng viên

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2. Lịch sử Triết học

3. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

13

Trần Thị Tân

CN

Giảng viên

1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1

2. Lịch sử Triết học

3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh