KKHXH&NV
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hệ thống nội bộ
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Chào mừng các bạn đến với Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đóng

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn là chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ trường ĐH Nha Trang, là nền tảng của Đảng bộ, là hạt nhân chính trị ở cơ sở


Bí thư chi bộ Khoa: Lê Việt Phương


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Kết luận của Hội nghị Chi bộ ngày 3 tháng 1 năm 2013.

Chi ủy quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Việt Phương

Bí thư Chi bộ

- Phụ trách chung.

- Chuẩn bị nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt Chi bộ.

- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra (chủ trì).

- Phổ biến các văn bản (chủ trì).

- Biên soạn các văn bản (chủ trì).

2

Trần Trọng Đạo

Phó Bí thư

- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra.

- Công tác chuyên môn (chủ trì).

- Công tác CT-tư tưởng (chủ trì).

- Biên soạn các văn bản.

3

Trương Thị Xuân

Chi ủy viên

- Công tác tổ chức, xây dựng và kiểm tra.

- Công tác đoàn thể (chủ trì).

- Phổ biến các văn bản.

- Biên soạn các văn bản.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (chủ trì).

- Thu nộp đảng phí.

4

Tô Thị Hiền Vinh

Đảng viên

- Công tác chuyên môn

- Công tác CT-tư tưởng.

- Công tác vì sự TBPN.

5

Ngô Văn An

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.

- Công tác CT-tư tưởng.

- Công tác đoàn thể.

- Phổ biến các văn bản.

6

Đỗ Văn Đạo

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.

- Công tác CT-tư tưởng.

- Công tác Đoàn thể

7

Nguyễn Văn Hạnh

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.

- Công tác CT-tư tưởng.

8

Vũ Thị Bích Hạnh

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.

- Công tác CT-tư tưởng.

9

Lê Thị Thanh Ngà

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.   

- Công tác vì sự TBPN.

- Thư ký.

10

Nguyễn Hữu Tâm

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.   

- Công tác CT-tư tưởng.

11

Trịnh Công Tráng

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.   

- Công tác CT-tư tưởng.

12

Trần Thị Tân

Đảng viên

- Công tác chuyên môn.   

- Công tác CT-tư tưởng.


 Ngoài những nhiệm vụ trên, các đồng chí đảng viên có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi bộ.

                                                                                       TM. CHI ỦY

                                                                                                       BÍ THƯ

                                                                                                 Lê Việt Phương