Co Bay
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Mục tiêu đào tạo của các môn học do Khoa giảng dạy
Đóng
Hoạt động giảng dạy của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm

hướng tới mục tiêu giúp cho người học:

1. Nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành; Hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới. Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ nền tảng lý luận, tư tưởng đó, vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
2. Phối hợp cùng với các đơn vị khác trong Trường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho nhu cầu của nền kinh tế, giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhuần nhuyễn các kỹ năng...
Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Bài viết của Chủ tịch Quốc hội kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử đầu tiênKỷ niệm 72 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2018) 09/01/2018 2:56:34 SA
Tin Công đoàn Khoa  
Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Tọa đàm "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của cán bộ viên chức, hội thi của sinh viên. 29/03/2017 2:31:58 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Đoàn Thanh niên Trường tổ chức hội thao dân gian chào mừng 26/3Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). 29/03/2017 8:50:09 SA
Tin Chi bộ Khoa  
Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020 Đồng chí Trần Trọng Đạo được bầu làm Bí thư Chi bộ. 19/10/2017 10:55:58 SA
Trao đổi học tập  
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 29/03/2017 2:07:44 CH