Tháng 2
Minimize

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

               KHOA KINH TẾ

                  -----------------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

8g20 ngày 6/2

Gặp mặt BGH đến chúc Tết đầu năm

Văn phòng Khoa

Toàn thể CBVC Khoa

14h ngày 13/2

Họp thông qua báo cáo kiểm kê công tác chuyên môn và xây dựng quy hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn 2012-2016

Văn phòng Khoa

BCN Khoa, các trưởng bộ môn

8h ngày 16/2

Họp rà soát điều chỉnh chương trình các ngành

Văn phòng Khoa

Cô Kim Anh, các chủ tịch Hội đồng phụ trách Chương trình ngành

7g ngày 18/2

Giao ban công tác các bộ môn

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn

14h ngày 20/2

Hội nghị công tác hành chính, văn phòng

Phòng họp số 2

Thư ký Khoa

Ngày 20/2

Nghiệm thu  chương trình các ngành

 

Các Hội đồng phụ trách Chương trình ngành

Ngày 24/2

(dự kiến)

Hội thảo về Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hệ tín chỉ

Phòng họp số 3

CBVC Khoa Kinh tế

 

 

Tiếp tục gửi bài giảng lên Thư viện số.

Công đoàn kiểm tra

Giảng viên chưa gửi bài giảng

 

CBVC Khoa nộp đăng ký hoặc báo cáo sáng kiến cải tiến để HĐKH&ĐT Khoa xét duyệt hoặc công nhận.

 

Cá nhân CBVC

 

Hoàn thiện trang web Khoa và Bộ môn

 

Các bộ môn (phối hợp cô Thu Hà)

 

Sinh hoạt học thuật bộ môn

 

Các bộ môn chưa triển khai

 

Các bộ môn triển khai việc đánh giá đổi mới PPGD theo đăng ký đầu năm và công bố kết quả trên trang web bộ môn.

 

Các bộ môn

 

Các tiến sĩ, GVC và NCS gửi định hướng nghiên cứu để học viên Cao học lựa họn, chuẩn bị cho đợt bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ khóa 2010 và 2011

 

Tiến sĩ, GVC, NCS

 

                                                                                                                                           Trưởng Khoa

                                                                                                                                       Đỗ Thị Thanh Vinh