Tháng 4
Minimize

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
              KHOA KINH TẾ
                -----------------

                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 3/4

Chào  cờ

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 ngày 20/4

Hội nghị công tác Trưởng bộ môn.

Hội trường Thư viện

Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

Ngày 22/4

Đại hội Đoàn trường

Hội trường số 1

 

Từ 22/4 đến 24/4

Tiếp đoàn ĐH Auvergne – Ký hợp tác đồng hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Làm việc với Khoa (16h ngày 23/4)

Phòng họp số 1

Văn phòng Trưởng khoa

BCN Khoa phối hợp BGH

 

 

Ngày 23 và 24/4

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW4

Hội trường số 1

Các Đảng ủy viên, tòan thể Đảng viên trong Đảng bộ, Trưởng và Phó đơn vị

19g ngày 24/4

Họp Ban Ché độ

Phòng họp số 2

Thành viên ban chế độ (Thầy Ngọc)

7g30 ngày 25/4

 

Hội nghị đánh giá công tác đào tạo Sau Đại học

Phòng họp số 2

Trưởng Khoa (Cô Vinh)

15g30 ngày 25/4

 

Họp Giao ban Công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Phó Khoa phụ trách Đào tạo (Thầy Tựu)

8g ngày 26/4

Chuyên gia Fulbright báo cáo chuyên đề về xây dựng, giảng dạy và đánh giá theo Chuẩn đầu ra.

Hội trường Thư viện

Các Ban hoàn thiện Chuẩn đầu ra, Trưởng và Phó Khoa

Ngày chính thức thông báo sau

Bảo v luận văn Cao học đợt 1/2012

Hội trường Thư viện

 

Ngày chính thức thông báo sau

Tổ chức cuộc thi Olympic Economic 2012.

Sân trường chào cờ

Đoàn thanh niên chủ trì, Khoa h tr.

15h ngày 28/4

Kiểm tra sơ bộ việc hoàn thành các tiêu chí thi đua của các bộ môn và cá nhân.

Văn phòng Khoa Kinh tế

Các bộ môn, BCN Khoa

 

 

Họp xét công nhận sáng kiến cải tiến cp đơn vị

Nếu có đề xuất

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa

 

Tiếp tục chuẩn bị h sơ đăng ký đ tài cp Trường và đ tài NCKHSV đợt 2

 

CBVC Khoa

 

Đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo

 

Giảng viên chính,  Tiến sĩ

 

Triển khai đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức v đào tạo tín chỉ

 

BCN Khoa + Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện

 

Các bộ môn triển khai việc đánh giá đổi mới PPGD theo đăng ký và công bố kết quả trên trang web bộ môn.

 

Các bộ môn

 

 

Chuẩn bị hồ sơ mở ngành Marketing

 

Bộ môn Kinh tế học thực hiện (Thầy Tựu chủ trì)

                                                                                                                                                           Trưởng Khoa

                                                                                                                                                      Đỗ Thị Thanh Vinh