Đóng

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

 

Học hàm, học vị

email

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kim Anh

Phó Giáo sư, tiến sĩ

sonanhcc@gmail.com

Xem lý lịch KH

2

Nguyễn Thành Cường

Tiến sĩ

cuongnt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

3

Nguyễn Thị Trâm  Anh

Tiến sĩ

anhntt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

4

Võ Văn  Cần

Tiến sĩ

canvv@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

5

Trần Đình  Chất

Tiến sĩ

chattd@ntu.edu.vn
trandinhchat@yahoo.com

Xem lý lịch KH

6

Lê Chí  Công

Tiến sĩ

conglechi@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

7

Phan Thị  Dung

Tiến sĩ

dungpt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

8

Nguyễn Ngọc  Duy

Tiến sĩ

nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

9

Nguyễn Thị  Hiển

Tiến sĩ

hiennt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

10

Hà Việt  Hùng

Tiến sĩ

hunghv@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

11

Lê Kim  Long

Tiến sĩ

lekimlong@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

12

Phạm Hồng  Mạnh

Tiến sĩ

manhph@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

13

Nguyễn Văn  Ngọc

Tiến sĩ

ngocnv@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

14

Quách Thị Khánh  Ngọc

Tiến sĩ

ngocqtk@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

15

Phạm Thành  Thái

Tiến sĩ

thaipt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

16

Nguyễn Tiến Thông

Tiến sĩ

thongnt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

17

Phạm Xuân  Thủy

Tiến sĩ

thanhthuypt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

18

Phạm Thị Thanh  Thủy

Tiến sĩ

thuypx@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

19

Hồ Huy  Tựu

Tiến sĩ

tuuhh@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

20

Đỗ Thị Thanh  Vinh

Tiến sĩ

vinhdtt@ntu.edu.vn

Xem lý lịch KH

21

Tô Thị Hiền  Vinh

Tiến sĩ

vinhtth@ntu.edu.vn
tothihienvinh@yahoo.com

Xem lý lịch KH