Đóng

BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Welcome to

Trade Department
 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
  
 
Đóng

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

 

 
NĂM HỌC : 2019 - 2020


Học kỳ I / 2019 - 2020

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Kinh doanh xuất 
nhập khẩu

Trần Thuỳ Chi

Tải về: DCHPCTHP

Quản trị thương mại
bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải về: DCHPCTHP


Quản trị quan hệ khách hàng  Lê Thị Thanh Ngân   Tải về: DCHP , CTHP

Lý thuyết và chính sách thương mại 

Trần Thùy Chi

Tải về: DCHPCTHP

 Quản trị chuỗi cung ứng

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Chương trình 2 TC: DCHPCTHP
Chương trình 3 TC: DCHPCTHP

 Hành vi khách hàng

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

Kinh tế vĩ mô Nguyễn Thị Trâm Anh
Tải về: DCHPCTHP

 
Quản trị thương hiệu

Mai Thị Linh  Tải về: DCHPCTHP
Khởi sự kinh doanh Mai Thị Linh

Chương trình 2 TC: DCHPCTHP
Chương trình 3 TC: 
DCHP, CTHP
Tiếng Anh thương mại 1

Lê Thị Thanh Ngân
Bùi Thu Hoài

Cô Ngân: DCHPCTHP

Cô Hoài:  DCHPCTHP

Tiếng Anh thương mại 3
Bùi Thu Hoài
 
 Tải về: DCHP, CTHP
Thương mại môi trường Bùi Thu Hoài
 Tải về: DCHPCTHP
Nhập môn ngành Bùi Thu Hoài
 Tải về:  CTHP
 
NĂM HỌC : 2018 - 2019

Học kỳ II / 2018 - 2019

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Kinh doanh xuất 
nhập khẩu

Trần Thuỳ Chi

Tải về: DCHPCTHP

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải vềDCHPCTHP

Quản trị thương mại
bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải vềDCHPCTHP

Quản trị quan hệ khách hàng  Lê Thị Thanh Ngân   Tải về: DCHP , CTHP

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về: DCHPCTHP

 Quản trị chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Trâm Anh 
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

- Cô Trâm Anh: DCHPCTHP
- Cô Diệp: DCHP, CTHP 

 Hành vi khách hàng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

Thương mại điện tử  Nguyễn Thị Nga  Tải về: DCHPCTHP

 
Kinh tế quốc tế

 Trần Thuỳ Chi  Tải về: DCHP , CTHP
Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Nga
Cô Dung: DCHPCTHP
Cô Nga: DCHP, CTHP Học kỳ I /2018 - 2019


Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Kinh doanh xuất 
nhập khẩu

Trần Thuỳ Chi

Tải về: DCHP
CTHP: 57KTNN, 57TM, 58CTM

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải vềDCHPCTHP

Thương mại & môi trường

Bùi Thu Hoài

Tải vềDCHPCTHP

Quản trị chuỗi cung ứng    Nguyễn Thị Trâm Anh    Tải về: DCHPCTHP

Kinh doanh quốc tế

Bùi Thu Hoài

Tải về: DCHPCTHP

Luật TMQT 
Nguyễn Thị Trâm Anh  Tải về: DCHPCTHP

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về: DCHPCTHP

 Quản trị chuỗi cung ứng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Trần Thuỳ Chi

Tải về: DCHPCTHP
Cô Chi: DCHP

 Hành vi khách hàng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

Hành vi người tiêu dùng

Huỳnh Thị Ngọc Diệp 

Tải về: DCHPCTHP

Tiếng Anh thương mại 2

Bùi Thu Hoài 

Tải vềDCHPCTHP

Thuế trong TMQT Nguyễn Thị Nga Tải về: DCHPCTHP

 Quản trị thương mại   Mai Thị Linh
Tải về: DCHP, CTHP 
NĂM HỌC : 2017 - 2018

Học kỳ II /2017 - 2018


Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Kinh doanh xuất 
nhập khẩu

Trần Thuỳ Chi
Bùi Thu Hoài

Tải về: DCHPCTHP
  - Cô Hoài: DCHP, CTHP

Khởi sự kinh doanh

Mai Thị Linh
Nguyễn Thị Dung

Tải vềDCHPCTHP

Quản trị thương mại
bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải vềDCHPCTHP

Quản trị quan hệ khách hàng  Nguyễn Ngọc Thảo   Tải về: DCHPCTHP

Thuế trong Thương mại quốc tế

Nguyễn Thị Nga

Tải về: DCHPCTHP

Luật Thương mại quốc tế
Nguyễn Thị Trâm Anh  Tải về: DCHPCTHP

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về: DCHPCTHP

 Quản trị chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Trâm Anh 
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

 Hành vi khách hàng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

Tiếng Anh thương mại 1

Nguyễn Ngọc Thảo
Bùi Thu Hoài

Tải về: DCHPCTHP
  - Cô Hoài: DCHP, CTHP 

 Đàm phán kinh doanh

Hồ Huy Tựu
Mai Thị Linh

Tải vềDCHPCTHP

Thương mại điện tử  Nguyễn Ngọc Thảo  Tải về: DCHPCTHP

 
Kinh tế quốc tế

 Trần Thuỳ Chi  Tải về: DCHP , CTHP
Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Nga
 Tải về: DCHP, CTHP

Học kỳ I/2017 - 2018

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Kinh doanh xuất
nhập khẩu

Trần Thuỳ Chi

Tải về: DCHP, CTHP

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải vềDCHPCTHP

Quản trị thương mại
bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải về: DCHP, CTHP

Quản trị chuỗi cung ứng    Nguyễn Thị Trâm Anh    Tải về: DCHPCTHP

Kinh tế vĩ mô nâng cao

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về: DCHPCTHP

Thương mại quốc tế
Nguyễn Thị Trâm Anh  Tải về: DCHP, CTHP

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về: DCHP, CTHP

 Quản trị chuỗi cung ứng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

 Hành vi khách hàng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHPCTHP

Tiếng Anh thương mại 1

Nguyễn Ngọc Thảo
Bùi Thu Hoài

Tải về: DCHP, CTHP

 Quản trị thương hiệu

 Mai Thị Linh

Tải về: DCHP, CTHP

Thương mại điện tử  Nguyễn Ngọc Thảo  Tải về: DCHP, CTHP
 

NĂM HỌC : 2016 - 2017

Học kỳ II/2016-2017

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Nga

Tải về: DCHP, CTHP

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Nguyễn Thị Nga

Tải về: DCHP, CTHP

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải về: DCHP, CTHP

Quản trị thương mại bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị chuỗi cung ứng   Nguyễn Thị Trâm Anh   Tải về: DCHP, CTHP

Kinh tế vĩ mô nâng cao

Nguyễn Thị Trâm Anh


Tải về: DCHP, CTHP

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về : DCHP, CTHP

Quản trị chuỗi cung ứng

Trần Thùy Chi

Tải về: DCHP, CTHP

 Quản trị chuỗi cung ứng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHP, CTHP

 Hành vi khách hàng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: DCHP, CTHP

 Thương mại điện tử

 Mai Thị Linh

Tải về

 Quản trị thương hiệu

 Mai Thị Linh

Tải về

Thương mại điện tử Nguyễn Ngọc Thảo Tải về : DCHP, CTHP
Thương mại môi trường
 
 Bùi Thu Hoài

 Tải về: DCHP, CTHP
Quản trị quan hệ khách hàng

Nguyễn Ngọc Thảo
 Tải về : DCHP, CTHP


 

Học kỳ II/2015-2016

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị thương mại bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về

Quản trị chuỗi cung ứng

Trần Thùy Chi

Tải về

 Quản trị chuỗi cung ứng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về

 Hành vi khách hàng

 Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về

 Thương mại điện tử

 Mai Thị Linh

Tải về

 Quản trị thương hiệu

 Mai Thị Linh

Tải về

 Quản trị quan hệ khách hàng  Nguyễn Ngọc Thảo  Tải về

Tiếng Anh thương mại

Bùi Thu Hoài

Tải vềHọc kỳ I/2015- 2016

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                

Thương mại điện tử

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Quản trị kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị thương mại bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Luật thương mại quốc tế

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về,  File 2

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về , File 2

Quản trị chuỗi cung ứng

Trần Thùy Chi

Tải về,  File 2

 Quản trị chuỗi cung ứng
 Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Tải về , File2
 Hành vi người tiêu dùng 
 Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Tải về,  File 2
 Hành vi khách hàng
 Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Tải về,  File 2
 Đàm phán trong kinh doanh
 Mai Thị Linh
 Tải về,  File 2
 Thương mại điện tử
 Mai Thị Linh
Tải về,  File 2
 Quản trị thương hiệu
 Mai Thị Linh
 Tải về,  File 2
 Kinh tế vĩ mô nâng cao 
 Nguyễn Thị Trâm Anh
 Tải về
 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Hồ Huy Tựu
 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

NĂM HỌC : 2014 – 2015


Học kỳ II/2015

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết                  

Hành vi người tiêu dùng (TN)

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về: CTGDHP, CTHP

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Lê Thị Thanh Ngân

Tải về

Chuyên đề ngoại khóa

Lê Thị Thanh Ngân

Tải về

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thị Nga

Tải về: CTGDHP , CT HP

Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Thùy Chi

Tải về

Lý thuyết và chính sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về

Quản trị chuỗi cung ứng

Trần Thùy Chi

Tải vềHọc kỳ I/2015

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết

Quản trị thương hiêu

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về

Khởi sự kinh doanh

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về

Lý thuyết và chinh sách thương mại

Trần Thùy Chi

Tải về

Thuế trong Thương mại Quốc tế

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Quản trị Doanh nghiệp Thương mại

Nguyễn Thị Nga

Tải về

Thương mại điện tử

Lê Thị Thanh Ngân

Tải về

Thương mại môi trường

Lê Thị Thanh Ngân

Tải về

Quản trị chiêu thị

Mai Thị Linh

Tải về

Đàm phán trong kinh doanh

Mai Thị Linh

Tải về

Khởi sự kinh doanh

Mai Thị Linh

Tải về

Thương mại điện tử

Mai Thị Linh

Tải về

Luật Thương mại quốc tế

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về

Kinh tế vĩ mô

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về

Quản trị chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tải về

Phương pháp nghiên cứu Khoa Học

Hồ Huy Tựu

Tải về

Quản trị thương mại bán lẻ

Nguyễn Thị Dung

Tải về

Khởi sự kinh doanh

Nguyễn Thị Dung

Tải vềHọc kỳ III/2014

Tên học phần

Tên GV giảng dạy

Chi tiết

Quản trị thương hiêu

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về

Quản trị chuỗi cung ứng

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN NĂM HỌC 2013- 2014

1. Luật hợp đồng TMQT- Cô Nguyễn Thị Trâm Anh
2. Kinh tế vi mô – Cô Nguyễn Thị Trâm Anh
3. Quản trị chuỗi cung ứng – Cô Trần Thùy Chi
4. Kinh doanh xuất – nhập khẩu – Cô Trần Thùy Chi
5.Thực hành KDXNK – Cô Trần Thùy Chi
6. Quản trị chuỗi cung ứng – Cô Huỳnh Thị Ngọc Diệp
7. Hành vi người tiêu dùng – Cô Huỳnh Thị Ngọc Diệp
8. Thương mại điện tử - Cô Nguyễn Thị Nga
9. Quản trị doanh nghiệp thương mại – Cô Nguyễn Thị Nga
10. Hành vi người tiêu dùng – Thầy Hồ Huy Tựu
11. Vận tải và bảo hiểm – Cô Mai Thị Linh
12. Quản trị chiêu thị - Cô Mai Thị Linh
13. Quản trị bán hàng- Cô Nguyễn Thị Dung
14. Khởi sự kinh doanh – Cô Nguyễn Thị Dung