Đóng

BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Welcome to

Trade Department
 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Đóng

 

Họ và tên

Ảnh

Trình độ

Chức danh

Địa chỉ email

Điện thoai

1

Nguyễn Thị Trâm Anh

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

anhntt@ntu.edu.vn

+84 905202530

2
3

Mai Thị Linh

 


Thạc sĩ

Giảng viên

linhmt@ntu.edu.vn

 

+84 0979830859   

4

Nguyễn Thị Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

ngant@ntu.edu.vn

+84 976956937  

5

Trần Thùy Chi

Thạc sĩ

Giảng viên

chitt@ntu.edu.vn

+84 914176784  

6

Huỳnh Thị Ngọc Diệp


Thạc sĩ

Giảng viên

diephtn@ntu.edu.vn

 +84 935663819      

 

 

7

Lê Thị Thanh Ngân

Thạc sĩ
(Nghiên cứu sinh Nauy)

Giảng viên

nganltt@ntu.edu.vn

+84 905028448    

8

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

dungnt@ntu.edu.vn

 +84 905496188

9

Nguyễn Phúc Thiên Chương

Thạc sĩ

(Nghiên cứu sinh Mỹ)

Giảng viên

thienchuongbui@yahoo.com

 

+84 01652654290

10

Bùi Thu Hoài

 

Thạc sĩ

Giảng viên

hoaibt@ntu.edu.vn

+84 1649982944

11