Quản tri thương mại
Đóng

ĐỂ HỌC TỐT CHUYÊN NGÀNH, SAU ĐÂY LÀ MỘT VIDEO THAM KHẢO DÀNH CÁC BẠN: 


Bài phát biểu của Michael Porter về chiến lược cạnh tranh:


 Phần  1:

 Phần  2:

 Phần  3:
clip về kinh doanh: Kinh doanh nhỏ, thành công lớn

Clip ......
Xuất nhập khẩu
Đóng
Quy trình giao nhận hàng hóa
Clip ......