Chương trình học phần
Đóng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC PHẦN


  1
Kinh tế vi mô 1


 10
Dự báo kinh tế và kinh doanh

  2
Kinh tế lượng


 11
Thống kê doanh nghiệp

   3 
Kinh tế môi trường


 12
Nguyên lý thống kê kinh tế
                                                                   4
Marketing Căn Bản
         
                                 
 13 PP Nghiên cứu KH   
  5 Kinh tế vĩ mô


 14
Marketing quốc tế

  6
Kinh tế phát triển


 15
Marketing tổ chức

   7
Kinh tế học đại cương


 16
Nghiên cứu Marketing

   8
Phân tích lợi ích - chi phí


 17
Marketing nông nghiệp

   9 Quản trị Marketing 

 18
Marketing Du lịch