Chương trình GDHP học kì II năm học 2013 - 2014
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Click vào từng học phần để tải file)                                        GIẢNG VIÊN                                          MÔN HỌC                                   
               
 

 
  Phạm Thành Thái


  Lê Văn Tháp Kinh tế Vĩ Mô  Bùi Bích Xuân

Đi nghiên cứu sau TS
  Nguyễn Thu Thủy 1. Dự báo kinh tế và kinh doanh

2. Nguyên lý thống kê kinh tế


  Nguyễn Thị Hải Anh 1. Kinh tế vĩ mô


  Hoàng Gia Trí Hải


Vũ Thị Hoa
1. Kinh tế vi mô
2. Kinh tế học đại cương

1. Marketing căn bản
2. Kinh tế vi mô

 
  Tăng Thị Hiền 1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế học đại cương
  Trần Thị Thu Hòa
1. Kinh tế lượng

2. Nguyên lý thống kê kinh tế


  Trương Ngọc Phong
Học nghiên cứu sinh